Verkiezingsprogramma

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022

                           21 maart 2018

 

 

 

Samen werken met u….Gemeentebelangen!

Op 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Dit is voor u, als kiezer, het moment om invloed te kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid.

De afgelopen vier jaren hebben het college en coalitiepartijen weinig “samenwerking” en “in samenspraak” gemeentelijk beleid gevoerd.

Vaak waren “plannen” al gesmeed voordat er überhaupt met u als bewoners was gecommuniceerd.

Wij geloven in lokale democratie. Wij zijn van mening dat alle inwoners zelf mee mogen beslissen over hun leefomgeving. Gemeentebelangen Midden-Drenthe is daarom groot voorstander van burgerparticipatie bij ontwikkeling en nieuwbeleid aangaande leefomgeving, buurt- en dorpsontwikkelingen.

Onze inwoners zijn “ervaringsdeskundigen” als het gaat om hun openbare ruimte; immers u verblijft en woont hier. Wanneer het dan anders, of heringericht moet worden, is het toch logisch dat u hierover meepraat en dat de politiek ook daadwerkelijk luistert?

 

WONEN:

Gemeente Midden-Drenthe heeft ook te maken met vergrijzing.

Wij stimuleren de ontwikkeling om betaalbare seniorenwoningen, zogenaamde

Lang Leven woningen in onze dorpen te realiseren.

Ook zijn wij voorstander om plannen te stimuleren voor starterswoningen en betaalbare woningbouw voor jonge gezinnen. Wat Gemeentebelangen Midden-Drenthe betreft mag de prijs voor bouwgrond worden verlaagd. Wij zijn van mening dat een verlaging de woningbouw stimuleert en daarmee tevens de plaatselijke economie.

Een prijsverlaging van bouwgrond komt de leefbaarheid in onze dorpen ten goede.

Permanente bewoning op bungalowparken moet wat ons betreft mogelijk kunnen zijn.

 

AFVAL:

Afvalinzameling blijft een heikel punt. De afgelopen periode is het gescheiden inzameling van PMD, groen- en restafval ingevoerd.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe heeft hier tegen gestemd. Wij zijn van mening dat afvalscheiding achteraf voldoende waarborg voor het milieu biedt en dat zal voor u een besparing opleveren op uw afvalstoffenheffing.

Ook is er de afgelopen periode een stap gezet om per 1 januari 2019 te starten met Diftar-inzameling. Diftar staat voor verschillende tarieven waarbij huishoudens per kilogram aangeleverd afval afgerekend gaat worden.

Wij zijn tegen invoering van Diftar. U bent als inwoner niet de grootste vervuiler, de echte vervuiler is de verpakkingsindustrie en dat hoeft u niet te betalen. Wat ons betreft bent u niet degene die de rekening hiervoor betaalt.

 

ONDERWIJS:

Onderwijs is uitermate belangrijk. Dit legt de basis voor de toekomst. Van de gemeente mag men verwachten dat er een breed en goed aanbod op onderwijsgebied is. Scholen zijn van groot belang om een dorp leefbaar te houden.

Ook zijn wij van mening dat eventuele nieuwe schoolgebouwen in nauw overleg met de schoolgebruikers ontworpen en ingericht dienen te worden om in de toekomst de problemen zoals die nu bij MFA De Groene Borg in Westerbork voordoen ( ruimtegebrek ) te voorkomen.

Wij zijn dan ook voorstander om in onze kleinere dorpen samenwerking en / of fusie tussen het openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs te stimuleren.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe hecht veel belang aan een nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs. Volgens ons is Sportpark Noord-West de meest geschikte locatie voor de bouw van een nieuw VO-school eventueel in combinatie met een nieuwe Drenthe-hal.

Wat Gemeentebelangen Midden-Drenthe betreft komt het schoolzwemmen weer terug in het onderwijs pakket.

Het goed leren zwemmen is wat ons betreft van levensbelang en moet voor ieder kind beschikbaar zijn.

Ook zijn wij voor extra stimuleren in school gym.

 

SPORT:

Sport is belangrijk voor de gezondheid en geeft sociale binding. Wij vinden het belangrijk dat ook echt iedereen mee kan doen! Daarom zullen wij, in samenspraak met de verenigingen, ons sterk maken voor een goed en betaalbaar sportbeleid voor iedereen in Midden-Drenthe!

 

GEZONDHEID EN WELZIJN:

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is van mening dat er een eenduidig beleid gevoerd dient te worden als het gaat om zorg, wmo en huishoudelijke hulp. De middelen vanuit het Rijk dienen volledig en optimaal ingezet te worden.

Wij kunnen niet accepteren dat eventuele zorgoverschotten aan andere doeleinden worden uitgegeven. Geld voor zorg, wmo en huishoudelijke hulp moet besteed worden aan de diegene die deze voorzieningen het hardst nodig hebben. Gemeentebelangen Midden-Drenthe gaat voor een goed en laagdrempelig jeugdzorgbeleid, waar kinderen niet tussen wal en schip raken!

 

CULTUUR:

Cultuur levert een bijdrage aan onze ontwikkeling en ontplooiing. Cultuur bevordert de leefbaarheid en verbindt mensen.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil in samenspraak met plaatselijke cultuurorganisaties komen tot een goed cultuurbeleid en ontmoetingsplekken voor cultuur.

Wij zijn dan ook tegen bezuinigingen op het bibliotheekwerk.

 

SOCIALE ZAKEN:

Werk biedt een inkomen en zekerheid.

Maar ook al zijn de economische omstandigheden verbeterd, toch profiteren niet al onze inwoners hiervan. Inwoners die, door welke omstandigheden dan ook, niet mee kunnen doen aan het arbeidsproces hebben een goed vangnet nodig.

Participatie moet goed geregeld zijn, iedereen moet mee kunnen doen.

Steun vanuit de gemeente is dan ook op zijn plaats.

 

WERKGELEGENHEID:

Gemeentebelangen Midden-Drenthe vindt het belangrijk dat er goede en duidelijke informatie beschikbaar is voor bedrijven die zich zouden willen vestigen in de Gemeente Midden-Drenthe.

Wij zijn van mening dat de gemeente, plaatselijke ondernemers optimaal moet faciliteren bij vestiging of uitbreiding van hun bedrijf.

 

LANDBOUW:

De landbouw is nog steeds heel belangrijk voor onze samenleving. Gemeente Midden-Drenthe is en blijft een agrarische gemeente met veel landbouw, veeteelt, bloembol- en pluimveebedrijven. Wij zijn dan ook van mening dat de agrarische bedrijven de ruimte moeten krijgen om zich door te ontwikkelen en te innoveren.

Veeteelt- en pluimveebedrijven krijgen van ons de ruimte, mits men voldoet aan landelijke regelgeving.

 

MILIEU:

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is voorstander voor zonne-energie, mits zonnepanelen op bestaande daken van woningen en bedrijfsgebouwen worden aangebracht. Het stimuleren en faciliteren in duurzame energie is wat ons betreft in het belang van ons allemaal.

Het her en der over onze gemeente verspreiden van grootschalige zonneparken is wat ons betreft niet de juiste oplossing. Het effect van zonneparken zijn een verstoring op de omgeving en het karakteristiek Drents landschap. Zonneparken horen wat ons betreft thuis op het Energie Transitie terrein in Wijster.

 

FINANCIEN:

Wij zullen ons krachtig blijven inzetten om gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk te houden.

Onze inwoners en ondernemers mogen wat ons betreft ook profiteren van een beter economisch klimaat.

Het steeds maar weer verhogen van de toeristenbelasting heeft volgens ons een nadelig effect op de bedrijfsvoering en werkgelegenheid voor onze toeristensector.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe zal zich hier sterk voor maken.

 

TOT SLOT:

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is bereid om deel te nemen aan een college, maar alleen wanneer we daadwerkelijk iets kunnen bereiken.

Wij willen geen “in beton gegoten “ coalitieakkoord waarin alles “vast” staat omschreven wat coalitiepartijen willen en waar geen ruimte meer te vinden is voor verandering.

 

Ons motto zal dan ook zijn:

Samen werken met u…………

 

DE SPEERPUNTEN VAN GEMEENTEBELANGEN ZIJN:       

 

 • SAMENWERKEN EN BESLISSEN MET INWONERS EN NIET VOOR INWONERS.

 

 • JONG EN OUD KRIJGT DE ZORG DIE NODIG IS.

 

 • ZORG VOOR LEEFBARE DORPEN EN BUURTEN.

 

 • INVESTEREN IN BETAALBARE EN DUURZAME WONINGBOUW.

 

 • BEHOUD DORPS- EN BUURTHUIZEN, DEZE ZIJN DE SPIL IN ONZE SAMENLEVING.

 

 • GOED ONDERWIJS, ZOWEL BASIS ALS VOORTGEZET.

 

 • GOEDE EN BETAALBARE SPORTVOORZIENINGEN VOOR IEDEREEN.

 

 • GEMEENTELIJK DIENSTVERLENING DICHTBIJ DE INWONERS.

 

 • GOED ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE, WEGEN EN BRUGGEN.

 

 • BEDRIJVEN OPTIMAAL FACILITEREN BIJ VESTIGING OF UITBREIDING.

 

 • DE OZB EN TOERISTENBELASTING NIET ALS MELKKOE VOOR DE BEGROTING GEBRUIKEN.

 

 • GEEN INVOERING DIFTAR OF TE WEL BETALEN VOOR AFVAL PER KILOGRAM