Meteen naar de inhoud

Verkiezingsprogramma

Werken en bouwen aan Midden-Drenthe

Gemeentebelangen zet zich met een nuchtere basishouding in voor een mooier Midden-Drenthe. In de periode van 2018 – 2022 hebben wij verandering kunnen brengen in tal van zaken. Onze visie voor de aankomende raadsperiode is in ons verkiezingsprogramma te lezen. Het gehele programma is hier in PDF formaat te downloaden.

verkiezingen midden drenthe

De speerpunten samengevat

 • Investeren in woningen voor iedereen.
 • Wonen, werken en ondernemen op het platteland.
 • Ruimte voor de agrarische sector, biologisch- en kringlooplandbouw.
 • Geen grote zonneparken en mega windmolens in Midden-Drenthe.
 • Goede en betaalbare sportvoorzieningen voor iedereen.
 • Goed onderwijsaanbod in onze dorpen voor een leefbaar platteland.
 • Behoud dorps- en buurthuizen, deze zijn de spil in onze samenleving.
 • Midden-Drents landschap is ons evenveel waard als het klimaat.
 • Toerisme en recreatie van groot belang voor Midden-Drenthe.
 • Veilig in eigen huis, maar ook op straat.
 • Geen bezuinigingen op openbare ruimte, wegen en bruggen.
 • Meer gemeentelijke opdrachten en diensten voor lokale ondernemers.
 • Gedegen en transparant financieel beleid.
 • Geen invoering DIFTAR.
In onderstaand overzicht is het gehele verkiezingsprogramma per onderwerp inzichtelijk. Door op een onderwerp te klikken vouwt de tekst uit.

Zoals vele gemeenten met ons, krijgt Midden-Drenthe de aankomende jaren te maken met een tekort aan bouwgrond. Hierom willen wij de komende jaren inzetten op het verkrijgen van bouwgronden, wijkvernieuwing en inbreidingsplannen. Wij zouden graag zien dat de
gemeente Midden-Drenthe de kartrekker wordt in de realisatie van voldoende huur- en koopwoningen. Hierbij is het belangrijk dat vooral
onze jongeren en senioren de mogelijkheid krijgen in hun dorp of buurtschap te kunnen blijven wonen.

Woningbouw in het agrarisch buitengebied mag wat ons betreft niet tot beperkingen leiden voor bestaande agrarische sectoren. Wonen in het
buitengebied betekent ook de voor- en nadelen te erkennen en accepteren. Uiteraard dienen agrarische bedrijven wel rekening te houden met het woongenot van alle inwoners in hun omgeving.

De diversiteit van jong en oud in onze dorpen en buurtschappen dient te worden behouden om leegloop voorkomen. Leegloop van onze dorpen en buurtschappen leidt tot verlies van voorzieningen, verpaupering en onleefbaarheid.
Om deze leefbaarheid te kunnen behouden blijven goede voorzieningen zoals een dorpshuis, school, openbaar vervoer en goede bereikbaarheid met fiets of auto noodzakelijk. Gemeentebelangen wil daarom ook blijven investeren in deze voorzieningen zodat oud en jong zich thuis blijven voelen in hun dorp en buurtschap.

Gemeentebelangen zou graag zien dat de wachtlijsten voor een huurwoning behoorlijk worden verkort. Momenteel wacht men 6 jaar of
langer op een huurwoning. Het is zelfs zo dat statushouders voorrang krijgen voor huisvesting. Dit vinden wij op zich geen probleem, maar zorg dan wel dat gemeente en woningstichtingen voldoende huurwoningen beschikbaar hebben voor iedereen. Iedereen heeft recht op een betaalbare (huur)woning. Permanente bewoning op niet vitale vakantieparken zou wat ons betreft tot de mogelijkheden behoren.

In Midden-Drenthe is altijd veel ruimte geweest om te ondernemen. Wonen, werken en ondernemen zijn belangrijke kernfuncties voor onze plattelandsgemeente. De afgelopen jaren heeft de agrarische sector veel voor de kiezen gekregen. Het gemak waarmee in Nederland wordt gesproken over halveren van veestapels of onteigenen van (familie) bedrijven is wat Gemeentebelangen betreft onverteerbaar. De problemen van onze samenleving voor wat betreft stikstof problematiek of uitstoot broeikasgassen kunnen we niet afschuiven op onze agrarische sector.

De agrarische sector in Midden-Drenthe behoort, net als in de rest van Nederland tot één van de meest, zo niet de meest vooruitstrevende sectoren in de wereld op het gebied van voedselproductie. Daarnaast genereert de agrarische sector direct of indirect veel werkgelegenheid voor onze overige “lokale” ondernemers. Uiteraard heeft de agrarische
sector ook een taak om bij te dragen aan een gezonde natuur- en leefomgeving. Onze boerenbedrijven zullen daarom de mogelijkheden en ruimte moeten krijgen om te kunnen blijven innoveren en verduurzamen. Ook de overgang naar kringlooplandbouw of biologisch boeren zal wat Gemeentebelangen betreft te vereenvoudigen zijn via (eventueel benodigde) aanpassingen van bestemmingsplannen en omgevingsvisie.

Gemeentebelangen wil zich blijven inzetten voor het creëren van kansen voor ondernemers, zzp’ers, winkeliers en bedrijven. De gemeente MiddenDrenthe moet fungeren als gids met een heldere economische visie voor de toekomst. Een bloeiende en vooruitstrevende lokale economie heeft behoefte aan een overheid die zorgt voor minder regels, goede dienstverlening en die vooral ruimte biedt om te ondernemen.

Werk biedt een inkomen en zekerheid. Echter door diverse oorzaken kunnen niet al onze inwoners hiervan profiteren. Inwoners die, door welke omstandigheden dan ook, niet mee kunnen doen aan het arbeidsproces hebben een adequaat vangnet nodig. Gemeentebelangen Midden-Drenthe vindt het daarom zeer belangrijk dat de menselijke maat het zwaarst moet wegen bij besluitvorming rondom zorgvoorzieningen. Wij vinden een goede dienstverlening essentieel voor onze maatschappelijke ondersteuning. Een gemeente die ondersteuning biedt naar behoefte, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de inwoners centraal staan, passend binnen gemaakte afspraken.

De Gemeente Midden-Drenthe kent een bloeiend sport- en verenigingsleven. Sport en ontspanning is belangrijk voor ieders gezondheid en geeft sociale binding. De afgelopen raadsperiode is in samenwerking met diverse sportverenigingen en organisaties het Sportakkoord Midden-Drenthe opgesteld. Het Sport-akkoord gaat uit van 4 ambities, met als ultiem doel: een vitaal en verenigde gemeenschap. Wij vinden het belangrijk dat ook echt iedereen mee kan doen!

Daarom willen wij, in samenspraak met de sportverenigingen en organisaties ons blijven inzetten voor een sterk, goed en betaalbaar sportbeleid voor iedereen in Midden-Drenthe! Wij blijven ons inzetten op moderne en duurzame sportaccommodaties om op deze wijze de energiekosten voor sportverenigingen te verminderen. Gemeentebelangen Midden-Drenthe heeft al meerdere malen te kennen gegeven aan de slag te willen met grondige renovatie of nieuwbouw van de Drenthehal in Beilen. Wat Gemeentebelangen Midden-Drenthe betreft gaan we daar de komende tijd voortvarend mee aan de slag. Daarnaast willen wij ook onze gemeentelijke openlucht- en overdekte zwembaden in stand houden door deze te moderniseren en te verduurzamen.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is van mening dat er een eenduidig beleid gevoerd dient te worden als het gaat om zorg, wmo en huishoudelijke hulp. De vanuit het Rijk over de schutting gegooide zorgtaken dienen niet alleen ten laste te komen voor onze gemeente. Ook de bijbehorende financiële middelen zullen wat ons betreft ook door het Rijk beschikbaar moeten worden gesteld. Geld voor zorg, WMO en huishoudelijke hulp moet besteed worden aan degene die deze voorzieningen het hardst nodig heeft. Gemeentebelangen Midden-Drenthe gaat voor een adequaat, professioneel en laagdrempelig jeugdzorgbeleid, waar kinderen niet tussen wal en schip raken!

Er zijn grenzen aan wat vrijwilligers en mantelzorgers kunnen doen, dit zullen we samen moeten bewaken. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen, waarmee de bewustwording hiervan wordt vergroot. Eén van deze voorbeelden is het reeds door Welzijnswerk Midden-Drenthe opgezet initiatief “Midden-Drenthe voor elkaar”. Een online platform voor iedereen die graag iets voor zijn medemens of een vereniging wil betekenen. Wij stimuleren initiatieven vanuit de samenleving waarbij inwoners elkaar, maar ook verenigingen, kunnen ondersteunen of hulp kunnen bieden. Participatie moet goed geregeld zijn, iedereen moet wat ons betreft mee kunnen doen!

Onderwijs is uitermate belangrijk, het legt de basis voor de toekomst. Van een gemeente mag men verwachten dat er een breed en goed aanbod op onderwijsgebied is. Scholen zijn van groot belang om een dorp leefbaar te houden. Vandaar dat wij de aankomende jaren willen blijven investeren in goed onderwijs en waarbij in goed overleg met onderwijspartners gewerkt gaat worden aan prettige, gezonde en duurzame schoolgebouwen. De huidige scholen in onze kleine dorpen zijn essentieel voor de leefbaarheid van een dorp. Gemeentebelangen Midden-Drenthe is van mening om, indien noodzakelijk in onze dorpen samenwerking of fusie tussen het openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs bespreekbaar te maken en te stimuleren. Vroeg- en voorschoolse educatie is nodig om kinderen geen achterstanden te laten oplopen. Dat geldt ook voor kinderen die in verborgen armoede leven en daardoor onderwijsachterstanden oplopen. Door samenwerking tussen gemeente, onderwijspartners, Jeugdzorg en Welzijnswerk dienen we deze jeugdigen in beeld te hebben en te houden. Zij verdienen ons aller aandacht en hulp.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil graag onze bibliotheken en de bijbehorende uitgiftepunten behouden. De digitalisering van onze maatschappij gaat onverminderd verder. Bibliotheken zijn een belangrijk onderdeel in het terugdringen van “digitale” achterstanden, ook dragen bibliotheken bij aan het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

Midden-Drenthe is een echte plattelandsgemeente waar het voor iedereen
goed vertoeven moet zijn. Door klimaatdoelstellingen staan plattelandsgemeenten onder druk. Het her en der over onze gemeente verspreiden van grootschalige zonneparken en mega windmolens is wat ons betreft niet de juiste oplossing. Het effect van grote zonneparken en mega windmolens zijn een verstoring op de omgeving en het karakteristieke Drentse landschap. Het Drentse landschap is ons evenveel waard als het klimaat. Gemeentebelangen is al jaren voorstander van zon op dak en wij zijn dan ook van mening dat er meer financiële mogelijkheden moeten komen om zon op daken van woningen en bedrijfsgebouwen in een stroomversnelling te krijgen. Het plaatsen van kleine windmolens met een maximale tiphoogte tussen de 25
en 35 meter bij agrarische bedrijfsgebouwen steunen wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe van harte.

De Duurzaamheidsvisie van Midden-Drenthe blijft voor wat ons betreft leidend in realisatie van zonneparken op niet agrarische gronden waarbij minimaal aan de eis van 50% lokaal eigendom moet worden voldaan. Gemeentelijke gebouwen zijn niet of minimaal voorzien van
zonnepanelen, warmtepompen of andere duurzame energiebronnen en dat terwijl de overheid een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil daarom inzetten op verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Ook in het gemeentelijke wagen- en machinepark ontbreekt het aan duurzame en milieuvriendelijk materieel. Ook hiervoor geldt dat wij als overheid het goede voorbeeld dienen te geven anders kunnen wij dat van onze inwoners, ondernemers en agrarische sector ook niet verwachten. Gemeentebelangen Midden-Drenthe is voorstander van de voor onze gemeentelijke duurzaamheid en klimaatdoelstellingen de expertise en producten bij onze lokale ondernemers te verkrijgen. Op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en beperken van CO2-uitstoot is Gemeentebelangen Midden-Drenthe van mening dat bij gemeentelijke aanbestedingen, opdrachten en inkoop niet de nadruk blijft liggen op de “goedkoopste prijs” maar op duurzaamheid, circulariteit en CO2 beperking. Bij ontwikkeling van ruimtelijke plannen willen wij meer aandacht voor natuur en klimaatadaptatie.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe zou in gezamenlijkheid met inwoners en ondernemers van onze dorpen willen kijken naar de mogelijkheden om dorpen, buurten, wijken en industrieterreinen natuurvriendelijker en klimaatbestendiger te maken en daarbij zo nodig te ondersteunen.

Om de natuur in Midden-Drenthe nog aantrekkelijker te maken wil Gemeentebelangen Midden-Drenthe in samenspraak met de agrarische sector kijken naar de mogelijkheden voor meer biodiversiteit in groenstroken en akkerranden om de vogel, insecten- en bijenpopulatie te bevorderen en te beschermen.

Voor wat betreft gemeentelijke bermen en groenstroken gaan wij nog meer investeren in het aanbrengen van bloemrijke inheemse mengsels om ook hier de biodiversiteit te bevorderen. Bermen en groenstroken in het buitengebied onder beheer van de gemeente, willen we op een natuurlijke wijze gaan beheren. Er wordt alleen gemaaid waar dit strikt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid.

Toerisme en recreatie is voor Midden-Drenthe zeer belangrijk voor bedrijvigheid, werkgelegenheid en uitstraling van onze gemeente. Het landschap en diversiteit aan natuur heeft een aanzuigende werking op toeristen.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil daarom blijven investeren in goede fietsverbindingen en wandelpaden. Gemeentebelangen Midden-Drenthe streeft ernaar, dat Midden-Drenthe zich blijft ontwikkelen door het aantrekkelijk Drents landschap landelijk maar ook internationaal te promoten. Het aanbieden van toeristische informatie moet efficiënt en doeltreffend zijn. Voldoende ontspannings‐ en overnachtingsmogelijkheden en mogelijkheden tot uitbreiding hiervan zouden door de gemeente omarmd moeten worden. Het Kamp Westerbork is ruim 75 jaar na beëindiging van de 2e wereldoorlog één van de kernwaarden voor het dagtoerisme in onze gemeente. Gemeentebelangen Midden-Drenthe is van mening dat we dit moeten blijven koesteren.

Ook de mogelijkheden van de Col du Vam zijn uiteraard nog niet uitgeput, echter vinden wij dat er wel rekening gehouden moet worden met de omgeving. Op sommige dagen is het een komen en gaan van grote aantallen fietsers waarbij niet alleen de verkeersveiligheid maar ook het woongenot van onze inwoners nabij de VAM-berg wordt aangetast.

Het verhogen van de toeristenbelasting is wat ons betreft niet aan de orde.

Veilig in je eigen huis, maar ook op straat betekent voor Gemeentebelangen Midden-Drenthe handhaving en adequaat optreden bij overlast.

Wij willen geen schijnveiligheid, maar maatregelen om de openbare orde en veiligheid structureel te verbeteren. Eén van de voorwaarden om dit te bewerkstelligen is het houden van een politiepost in Beilen, blijven inzetten van wijkagenten en inzet van meerdere fulltime Boa’s voor diverse handhavingstaken en ondersteuning.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe vindt het zeer belangrijk dat het huidige openbaar vervoer in stand wordt gehouden en waar mogelijk weer wordt uitgebreid zodat ook onze kleine dorpen een mogelijkheid hebben om voor school, werk of noodzakelijk bezoek gebruik te kunnen maken van openbaar vervoer. Ook het NS-station in Beilen hoort bij deze belangrijke openbaar vervoer voorzieningen.

Het onderhoudsniveau van wegen, wandel- en fietspaden is wat Gemeentebelangen Midden-Drenthe betreft op sommige trajecten aan verbetering toe. In het belang van veilig gebruik door onze inwoners en omdat bij langer uitstel de uiteindelijke herstelkosten vele malen hoger zullen zijn is periodiek onderhoud van wegen, bruggen, fiets- en wandelpaden noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is de Esweg in Beilen. Gemeentebelangen MiddenDrenthe is van mening dat met de uitvoering van de weg- en rioleringsonderhoud op niet al te lange termijn gestart moet worden. Het onderhoudsniveau van openbaar groen heeft wat ons betreft de grenzen van onderhoudsniveau bereikt en extra bezuinigingen hierop zijn wat ons betreft niet aan de orde.

Cultuur levert een bijdrage aan onze ontwikkeling en ontplooiing. Cultuur bevordert de leefbaarheid en verbindt mensen. Gemeentebelangen Midden-Drenthe ondersteunt een cultuurbeleid welke zich richt op alle inwoners van Midden-Drenthe. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil zich daarom blijven inzetten om in samenspraak met plaatselijke cultuurorganisaties een breed gedragen cultuurbeleid te behouden.

Afvalinzameling is in verkiezingstijd een heikel punt. Echter niet voor Gemeentebelangen Midden-Drenthe. Inwoners van Midden-Drenthe
hebben zichzelf een goede dienst bewezen door behulp van communicatie en steekproefsgewijze controle van ingezameld afval te komen tot minder restafval en betere afvalscheiding wat uiteindelijk geleid heeft tot een verlaging van de gemeentelijke Afvalstoffenheffing.

Wij zijn van mening dat gescheiden afvalinzameling ruim voldoende waarborg biedt voor het milieu en uw portemonnee. De verwerking van ons ingezameld afval gebeurt in één van de modernste afvalverwerkingsinstallaties van Nederland en die is gevestigd in Wijster. Een aantal politieke partijen in Midden-Drenthe hebben graag dat u betaald per lediging of kilogram ( ook wel diftar genoemd ) Gemeentebelangen Midden-Drenthe is van mening dat, zolang de verpakkingsindustrie nog iedere dag gebruik maakt van niet of slecht recyclebaar verpakkingsmateriaal u als inwoner van Midden-Drenthe niet voor de kosten kunt opdraaien van het door de verpakkingsindustrie vervaardigd restafval. U bent als inwoner niet de grootste vervuiler, de echte vervuiler is de verpakkingsindustrie!

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is voorstander van een circulaire economie, echter wel op voorwaarde dat hergebruik van ( bouw )
materialen niet tot extreem hogere kosten mag leiden waardoor de gemeentelijke financiële begroting in het gedrag komt en u als inwoner
opgezadeld wordt met bezuinigen en kostenverhogingen.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is voor inwoners en bedrijven gedegen en transparant financieel beleid zonder verrast te worden met extra onverwachte lasten. Wij zijn terughoudend met het uitgeven van geld aan prestigieuze projecten die voor de inwoners weinig opleveren of waarvan de kosten op lange termijn niet te overzien zijn.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil geen langjarige contracten tussen de gemeente en derden. Een periode van maximaal 2 jaar zou voldoende moeten zijn. Op deze wijze houden we als gemeente zicht en controle op veranderingen en wijzigingen in de markt en komen we niet voor grote financiële verrassingen te staan bij nieuwe voortzetting of beëindiging van contracten. Professioneel inkopen vraagt dus kennis, inzicht en een andere manier van handelen.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil met een realistische en kritische blik op voorhand duidelijkheid en onderbouwing uitgaven van grote financiële projecten. Projecten met grote financiële overschrijdingen, zoals de rotonde Afslag 30 in Beilen en geluidswal in Spier willen wij op deze wijze voorkomen. Eerst duidelijkheid, kennis en een reële begroting voordat met een project wordt gestart!

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is bereid om op verantwoorde wijze deel te nemen aan een college. Afgelopen vier jaar hebben wij samen met inwoners, ondernemers en verenigingen het nodige gerealiseerd. Sportakkoord, Integraal Huisvestingsplan, Sporthart Westerbork, Duurzaamheidsvisie, Verduurzaming sportaccommodaties, App Wim en Eva voor jongeren in Coronatijd, Vakleerkrachten op alle basisscholen, Behoud kinderopvang Broekstreek en Witteveen en Renovatie Harm Smeenge school.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe zou graag verder willen werken en bouwen aan Midden-Drenthe.

logo-gemeentebelangen

Terugblik

Op 16 maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Geen enkele politieke partij kan 100% zijn eigen verkiezingsprogramma uitvoeren en alle beloftes waarmaken. Gemeentebelangen MiddenDrenthe is als coalitiepartij in de afgelopen vier jaar, ondanks de laatste 2 jaar onder coronapandemie, erin geslaagd om toch veel van onze standpunten te realiseren. Ons speerpunt van de afgelopen vier jaar was; “samen bouwen met u aan Midden-Drenthe”. Een mooi voorbeeld hiervan is de duurzaamheidsvisie die samen met inwoners en ondernemers tot stand is gekomen. Hierin zijn mogelijkheden opgenomen voor lokale ( energie ) coöperaties en dorpsinitiatieven om een klein zonnepark te kunnen ontwikkelen die voor 100% lokale eigendom moeten zijn. Ook hebben wij een telefoonnummer (06-14461751 ) in het leven geroepen voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die door corona problemen of vragen hebben over werk, ontwikkeling, financiën of gezondheid. Via Whatsapp kunnen zij terecht bij jongerenwerkers Wim en Eva. Zij bieden op basis van de gevoerde gesprekken waar mogelijk hulp en ondersteuning.

In Westerbork hebben wij samen met sportverenigingen en vrijwilligers ‘Sporthart Westerbork’ gecreëerd. Voetbalvereniging VKW kreeg op Sportpark Perkenslag beschikking over een kunstgrasveld.
Survivalvereniging ValtjeMet kreeg hierdoor de beschikking over één van de modernste en mooiste survivalbanen in Europa. Ook de skatebaan, tennisbanen en multifunctionele accommodatie De
Groen Borg werden deelgenoot van Sporthart Westerbork. Hierdoor zijn er mogelijkheden ontstaan om verschillende sporten op één locatie te beoefenen en kunnen verenigingen en scholen nog makkelijker samenwerken.

De afgelopen 4 jaar heeft voor ons in het teken gestaan van ‘met elkaar bewegen naar een gezonde toekomst’. Het team Gezond in MiddenDrenthe heeft samen met verschillende verenigingen en organisaties een sport- en preventie akkoord samengesteld om zo samen met elkaar te bewegen naar een gezonde toekomst.

In goede samenwerking met de dorpen en het onderwijs is het Integraal Kind Centrum (IKC) de Wenteling een streek IKC geworden. Daardoor kunnen kinderen in De Broekstreek dichtbij huis naar de basisschool en kinderopvang blijven gaan.

De Harm Smeenge school in Beilen is afgelopen periode volledig gerenoveerd en gemoderniseerd waarmee voor de aankomende jaren een gezonde en moderne leeromgeving is gecreëerd voor onderwijs en
kinderopvang.

Om de ingeslagen weg van duurzaamheid kracht bij te zetten zijn alle 14 voetbal,korfbal-, en tennisaccommodaties in Midden-Drenthe voorzien van ledverlichting. Ook zijn we gestart met de verduurzaming van verwarming- en warmwater installaties in club accommodaties. Jaarlijks zorgt dit voor een besparing van 78% op het gasverbruik en 95% op het elektriciteitsverbruik. Dit komt gemiddeld neer op een besparing van € 7.500, – per sportaccommodatie.

Zo zijn er nog veel meer onderwerpen waar wij als Gemeentebelangen ons voor hebben ingezet. De basis van ons verkiezingsprogramma is dan ook dat we de ingeslagen weg graag met u verder vorm willen geven. Kortom; Werken en bouwen aan Midden-Drenthe.

Vanuit “den Haag” worden veel zaken en taken bij de gemeenten neergelegd, zonder daar de financiële middelen bij beschikbaar te stellen. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil daarom een oproep aan de Rijksoverheid doen om bij overdracht van taken ook het bijbehorende geld te leveren. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat onze inwoners opgezadeld worden met bezuinigingen en gemeentelijke
belastingverhogingen.

Gemeentebelangen heeft en houdt oog voor onze dorpen en het MiddenDrentse platteland. Wij zijn voor een innovatief plattelandsbeleid, waarbij goed gekeken wordt naar de samenhang tussen inwoners, ondernemers, landbouw, veeteelt, natuur en duurzaamheidsopgaven. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil een plattelandsgemeente waarin het goed leven, werken, boeren en recreëren is. Midden-Drenthe zijn we samen, met zijn allen.