SPORT EN BEWEGEN IN COVID TIJD

De afgelopen maanden is de wereld enorm veranderd. Door diverse landelijke maatregelen is wat voorheen normaal was, veranderd in het abnormale. De zorg, het onderwijs en ondernemers ondervinden direct of indirect veel problemen van deze maatregelen. Dit geldt ook voor de vele sportverenigingen, ook in Midden-Drenthe. Ook financieel is een en ander lastig. En met het kwijtschelden van de gemeentelijke huur proberen we hiermee een steun in de rug te geven. Afgelopen maanden hebben diverse gesprekken tussen gemeente Midden-Drenthe, sportverenigingen en het team Gezond in Midden-Drenthe plaatsgevonden plaatsgevonden. Het is goed om te zien dat verenigingen ook onderling proberen te ondersteunen en kennis en kunde te delen. Veel waardering voor deze flexibiliteit en slagkracht want er wordt veel gevraagd van vrijwilligers en bestuurders. Het is goed om te horen dat het ledental bij veel sportverenigingen stabiel zijn gebleven, echter vraagt dit wel veel aanpassingsvermogen om binnen de steeds maar veranderende Covid-regels sport te kunnen blijven beoefenen. Ook in de aankomende onzekere tijd blijft het van groot belang dat gemeente, sportverenigingen, team Gezond in Midden- Drenthe en sportcoaches is gesprek blijven en elkaar daar waar mogelijk blijven ondersteunen en helpen. Want alleen samen, krijgen zij corona er ook onder!

Geen grote windmolens in Midden-Drenthe!

Tijdens de adviserende bespreking van de Duurzaamheidsvisie in commissie vergadering Ruimte & Groen kwam het onderwerp “grote windturbines in Midden-Drenthe” als een “konijn uit de hoge hoed”.
Coalitiepartijen CDA, VVD en oppositie partijen ChristenUnie en GroenLinks gaven aan dit ook wel te zien zitten!
Met name het veranderde standpunt van het CDA en VVD verwonderde Gemeentebelangen en PvdA.
In het gehele participatietraject van deze Duurzaamheidsvisie hebben het CDA en VVD nimmer hun voorkeur uitgesproken voor het plaatsen van grote windturbines in Midden-Drenthe.
Waarschijnlijk was hun aanleiding de positieve bijdrage van LTO Midden-Drenthe, het Drents Agrarisch Jongeren Contact en Dorpen Overleg Midden Drenthe. Deze 3 organisaties gaven een positieve uiteenzetting voor het eventueel te kunnen plaatsen van grote windturbines in Midden-Drenthe en dat daarvoor voldoende draagvlak zou zijn. Met name het gebied rond Elp en de Broekstreek werden genoemd als mogelijke locaties.
In het traject van deze Duurzaamheidsvisie heeft de gemeente, onder aanvoering van onze wethouder Erjen Derks, diverse inloopavonden, werkbijeenkomsten en enquêtes gehouden om een zo breedgedragen Duurzaamheidsvisie op te kunnen stellen voor Midden Drenthe. In deze bijeenkomsten heeft iedereen zijn of haar idee, standpunt of bezorgdheid kunnen weergeven en van daaruit is deze Duurzaamheidsvisie opgesteld.
In de Duurzaamheidsvisie zijn een 4-tal belangrijke issues vanuit de diverse bijeenkomsten verwoord, namelijk:

– Opbrengsten van energie in onze regio houden.
– Maximaal inzetten voor zon op dak.
– Geen grote windturbines.
– Impact zonneparken van 1100 ha terugbrengen naar 140 ha.

En nu op het moment dat de Duurzaamheidsvisie bijna vastgesteld wordt, komt daar de “ konijn uit de hoge hoed”
Waar de Duurzaamheidsvisie spreekt over de mogelijkheid tot plaatsen van kleine windmolens zijn er nu partijen die voor grote windturbines willen gaan.
De discussie over wel of geen grote windturbines in Midden-Drenthe is, zoals Gemeentebelangen en PvdA al aangaven, een gepasseerd station.
En dit is ook in de Duurzaamheidsvisie verwoordt.
De maatschappelijk onrust en impact op het landschap die grote windturbines geven zijn enorm.
We hebben allemaal gezien wat plaatsing van grote windturbines ( 210,5 M hoog ) in de Veenkoloniën en Omgeving N33 bij Veendam / Meeden in de plaatselijke samenleving teweeg heeft gebracht.
In de gemeente Midden-Drenthe zijn “noaberschap” en “met elkaar” verbonden met het leefbaar houden van onze kleine dorpen en buurtschappen.
Moeten we deze kernwaarden aan de kant schuiven voor het laten plaatsen van grote windturbines?

Algemene beschouwingen begroting 2020

Sociaal en Ondernemend Midden-Drenthe, dat bouwen we met elkaar. De financiën voor 2020 geven een rooskleurig beeld, wij staan er als Gemeente Midden-Drenthe goed voor, met ruimte voor investeringen. In de begroting van 2020 zien we een sociale en ondernemende ontwikkeling voor Midden-Drenthe. Dit zien wij vooral op het gebied van inwonersparticipatie. Hierin zijn afgelopen jaar grote stappen gezet, denk daarbij aan een Duurzaamheidsvisie en Omgevingsvisie, waarbij inwoners, ondernemers en stakeholders gedurende diverse gesprekken op locatie nauw betrokken waren. Wij gaan er van uit dat bij de tot stand komen van bijvoorbeeld het Jeugdakkoord en Sportakkoord deze ingeslagen weg van inwonersparticipatie zijn weg zal vervolgen. Voor wat betreft het Jeugdakkoord moeten jongeren centraal staan!


Ook bij de renovatie van De zes Lanen in Westerbork gaan wij er van uit dat de inwoners in het gehele traject nauw worden betrokken en inspraak hebben. College, wij rekenen op u!


Onderwijs is de basis voor de toekomst. Gemeentebelangen vind een breed en goed aanbod van onderwijs in kleine en grote dorpen van belang en het houd tevens de leefbaarheid van een dorp in stand. Om een goed aanbod van onderwijs in de toekomst betaalbaar te houden, zijn wij voorstander van samenwerking of fusie van bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. Een goed voorbeeld is de nieuwe VO-school in Beilen.

Met de vaststelling van de Beleidsnota Bewegen en Leefstijl zijn wij, als
gemeente Midden-Drenthe een goede weg ingeslagen. Extra stimuleren van
gym en sport op scholen, goed betaalbaar sportbeleid, betaalbare sportvoorzieningen en sportaccommodaties duurzaam en bij de tijd geven wat ons betreft mogelijkheden voor de nabije toekomst. Denk daarbij aan de ontwikkeling van Sportpark Perkenslag en survivalbaan in Westerbork waarbij Gemeentebelangen erop vertrouwd dat deze 2 ontwikkelingen eind 2020 gerealiseerd zijn. De Drenthe-hal in Beilen is wat ons betreft over de houdbaarheidsdatum heen. Wij zouden daarom ook graag zien dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomst van de Drenthe-hal. Wat Gemeentebelangen betreft gaan we voor een nieuwe Drenthe-hal.

Gemeentebelangen is zeer verheugt met in de Begroting 2020 genoemde
ontwikkelingen van de wijk Borkerhout in Westerbork. Het Centrumplan Beilen kent inmiddels een lange geschiedenis, wanneer worden de plannen in uitvoering gebracht? Centrumvisie Westerbork staat nu in de voorbereidende fase, wij gaan er van uit dat de samenwerking met inwoners en ondernemers zonder al te veel hobbels zijn vervolg gaat vinden om tot een goed en breed gedragen centrumvisie Westerbork te komen.

De “scheve schaats” rondom Airsoft hebben hopelijk het vertrouwen in de tot stand koming van een Centrumvisie Hooghalen geen schade toegebracht en wij hopen op een goede verstandhouding met het dorp Hooghalen bij de
ontwikkeling hiervan.

Inmiddels is onze gemeente gestart met de pilot vitale vakantieparken.
Zowel het park De Hullen als Hart van Drenthe zijn betrokken bij deze pilot. Gemeentebelangen ziet graag , dat na jaren van onduidelijkheid voor de zomer van 2020 een voor een ieder acceptabele uitkomst van de pilot voor handen is.

Buurt- en dorpshuizen zijn de spil in buurten en dorpen. Wij pleiten ervoor dat het bestaansrecht van deze buurt- en dorpshuizen gewaarborgd blijven.
Uiteraard heeft dit een kostenplaatje, wij zouden daarom graag zien dat in
2020 begonnen gaat worden met een verduurzaamheidstraject voor buurt- en dorpshuizen waarbij de gemeente een faciliterende rol gaat spelen.

Afgelopen jaar zijn er in onze gemeente een aantal zichtbare ontwikkelingen gestart op het gebied van woningen voor starters, doorstromers en ouderen. Gemeentebelangen heeft nog wel de wens om ook levensloopbestendige woningen in alle dorpen te gaan stimuleren.

Midden- Drenthe is een toeristische gemeente met veel veelzijdige fietspaden. Echter stagneren momenteel de aanleg van een 2-tal fietspaden, namelijk; Garmingestukken en Drijber. Gemeentebelangen gaat er van uit dat het College voortvarend te werk gaat om de gronden voor het aanleg van de fietspaden te verwerven.

Eind 2018 werd het ons duidelijk dat er problemen in onze gemeentelijke
organisatie waren. Hierdoor zijn in het afgelopen jaar verbetertrajecten gestart. Gemeentebelangen ziet dat er op aantal punten de goede weg is ingeslagen. Maar we zijn er nog niet, maar wij rekenen erop dat onze nieuwe Gemeentesecretaris het op de rails gaat krijgen.

Tot slot, de communicatie. Wij zien en horen nog steeds dat er in de communicatie vanuit bestuur en organisatie vaak te wensen overlaat.
Wij hopen dat er in 2020 eindelijk een zichtbare en hoorbare verbeterslag zal zijn. Onze inwoners hebben recht op een heldere en duidelijke communicatie.

Padenbos Westerbork

Afgelopen tijd heeft het Padenbos de gemoederen in Westerbork bezig gehouden. Door de wel heel rigoreuze snoei- en kapwerkzaamheden is het bos bijna geen bos meer. Met grote bosbouwmachines werden bomen gekapt en getransporteerd door het Padenbos. Hierbij zijn veel van de aanwezige wandelpaden dusdanig beschadigd of bijna verdwenen. Gemeentebelangen heeft gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een vinger aan de pols gehouden over de voortgang hiervan. Menig maal hebben wij de verantwoordelijk wethouder verzocht om de wandelpaden in het Padenbos weer in te herstellen. Tijdens de commissie vergadering Ruimte & Groen van 20 september 2018 heeft wethouder Schipper aangegeven dat de wandelpaden zo snel mogelijk hersteld gaan worden. Gemeentebelangen houd de situatie in en rondom het Padenbos nauwlettend in de gaten en zal, als de herstelwerkzaamheden te lang op zich laten wachten, de wethouder aan zijn belofte gaan houden

Nieuwe VO-School locatie Oostland

6 februari 2018, commissie Zorg & Welzijn behandelt onder andere het budget ( 17.1 miljoen ) en locatiekeuze van de nieuwe VO-School in Beilen. Ten eerste willen wij benadrukken niet tegen de bouw van een nieuwe VO-School te zijn. in tegendeel, voortgezet onderwijs is en blijft voor Midden-Drenthe van groot belang. het geeft onze Gemeente en het dorp Beilen een extra plus.
Waar wij als Gemeentebelangen wel problemen mee hebben is de manier zoals de plannen voor de nieuwbouw tot stand zijn gekomen. Het woord “communicatie’ lijkt vaak uit het woordenboek van het College van Midden-Drenthe te zijn geschrapt. Met als gevolg een “foute” start bij ontwikkeling van plannen in een omgeving. Zo ook bij de locatie keuze voor een nieuwe VO-school “De Haven” ( budget was toen vastgesteld op ruim 15 miljoen ). De locatie zoals die door het College in eerste instantie werd geopperd betrof nieuwbouw van een VO-school boven het water in de haven van Beilen. Met omwonenden werd niet of nauwelijks gecommuniceerd en de Raad van Midden-Drenthe stemde ( behoudens Gemeentebelangen ) voor deze locatie keuze boven het water in de haven van Beilen. Maar dan, de omwonenden van rondom de haven beginnen zich te roeren en laten duidelijk weten geen voorstander te zijn van de door de raad vastgestelde locatiekeuze. Dit hadden College en hun coalitiepartijen niet verwacht, maar de toon was gezet!

Wat nu?

Onder het mom van “we zijn in onderzoek” werd de locatiekeuze even op hold gezet. Weken gingen voorbij, totdat het pand van Oostland Woonland te koop kwam te staan. Zou dat de redding voor het College kunnen zijn? Jawel, Oostland Woonland werd voor 1,2 miljoen aangekocht en om de panden te kunnen slopen was nogmaals ruim 3 ton nodig, in totaal ruim 1,5 miljoen euro.
Het door het college en raad vastgestelde locatie keuze boven het water in de haven van Beilen werd eenvoudig aan de kant geschoven en men toverde 8 nieuwe locaties in en rondom de haven uit de hoge hoed. Locatie Oostland had van de 8 locatie al de voorkeur van het College. Wij vragen ons dan af, waarom je eerst weer 8 locaties op papier zet, als men toch al een voorkeur heeft! Keuze was er dus alweer niet. Enig probleem was het budget, de ruim 15 miljoen was niet voldoende, er moest nog 2,1 miljoen door de gemeente ( lees belasting betalende inwoners ) bij gepast worden! En zo geschiede op dinsdagavond 6 februari 2018. Zonder probleem of tegenspraak werd door de PvdA, CDA, VVD, D66 en Christen Unie akkoord gegaan met een verhoging van het budget tot ruim 17,1 miljoen en met locatie Oostland.
Maar, aan het eind van het agendapunt kwam er nog een “klein aapje” uit de mouw. Omdat de VO-School op zijn vroegst in 2022 gereed zal zijn, kon de Wethouder geen garanties afgeven op nog eventueel benodigde verhogingen van het budget.
Kortom, er wordt straks op 22 februari 2018 een raadsbesluit genomen voor een budget van 17.1 miljoen, met in het achterhoofd dat dit wel eens niet genoeg zou kunnen zijn.
U als belastingbetaler staat aan de zijlijn en mag straks de portemonnee trekken!

Verkiezingsprogramma 2018

Samen werken met u…. Gemeentebelangen!

Op 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Dit is voor u, als kiezer, het moment om invloed te kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid.

De afgelopen vier jaren hebben het college en coalitiepartijen weinig “samenwerking” en “in samenspraak” gemeentelijk beleid gevoerd.

Vaak waren “plannen” al gesmeed voordat er überhaupt met u als bewoners was gecommuniceerd.

Wij geloven in lokale democratie. Wij zijn van mening dat alle inwoners zelf mee mogen beslissen over hun leefomgeving. Gemeentebelangen Midden-Drenthe is daarom groot voorstander van burgerparticipatie bij ontwikkeling en nieuwbeleid aangaande leefomgeving, buurt- en dorpsontwikkelingen.

Onze inwoners zijn “ervaringsdeskundigen” als het gaat om hun openbare ruimte; immers u verblijft en woont hier. Wanneer het dan anders, of heringericht moet worden, is het toch logisch dat u hierover meepraat en dat de politiek ook daadwerkelijk luistert?

Lees het gehele verkiezingsprogramma via onderstaande link.

 

Verkiezingsprogramma

Lesruimte MFA groene borg Westerbork

Ons inziens is er sprake van ruimtegebrek, het is niet wenselijk dat een lerarenkamer of een handenarbeidlokaal wordt gebruikt om een tekort aan lesruimte op te vangen. Éen unit plaatsen is te weinig, wij streven nog steeds naar een adequate oplossing in de vorm van voldoende leslokalen en een structurele oplossing voor dit probleem.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is Wethouder Bent van gedachte verandert en is er in tegenstelling tot een week eerder ineens geen sprake meer van huisvesting in ’t Aole gemientehuus en blijkt het wel mogelijk om een noodlokaal bij MFA de Groene Borg te plaatsen. Wat het geheel bijzonder maakt is dat de nu gehanteerde oplossing als eerste idee werd gebracht door de Groene Borg zelf, de wethouder en dus het college hebben hier geen gehoor aan gegeven, toen eenmaal bekend werd dat er een motie in de raad zou komen voor de gewenste oplossing in plaats van huisvesting in ’t Aole gemientehuus draaide het college volledig om van mening.

Wij concluderen hieruit dat door de motie van Gemeentebelangen er nieuwe inzichten zijn ontstaan en het college een eerste stap in de goede richting heeft gedaan.

Wij verkiezen de kinderen boven het budget, laat het dan maar een ton kosten, het is tijd voor een structurele oplossing.