Meteen naar de inhoud

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen Midden-Drenthe:

De gemeenteraadsverkiezing hebben we weer achter ons, onze partij is uitgebreid van 1 naar 2 zetels. Onze stem wordt nu dus beter in de gemeenteraad beluisterd. Dat is ook wel nodig, want de economische vooruitzichten zijn nog steeds dusdanig dat een nieuw gekozen gemeenteraad niet ontkomt aan bezuinigingen en lastenverzwaring. Wij vinden als Gemeentebelangen Midden-Drenthe dat deze bezuinigingen en lastenverzwaringen met een juist en goed gemotiveerde onderbouwing genomen dienen te worden!

Wij zien lastenverzwaringen voor onze burgers niet als een bezuiniging, maar als een middel om snel een tekort in onze begroting op te vangen! Als er bezuinigingen doorgevoerd dienen te worden, dan begin je meestal bij je eigen gemeentelijke organisatie. Een gemeentelijke organisatie zal zich bewust moeten zijn dat “de bomen niet meer tot aan de hemel groeien”. Een goed personeel, inkoop- en uitvoeringsbeleid zal hieraan ten grondslag moeten liggen. In plaats van inhuur extern personeel, zullen wij meer gaan inzetten op flexibele inzet van eigen gemeentelijk personeel.

Ook investeren en stimuleren van de gemeentelijke economie staat bij ons hoog op de agenda, huidige en nieuwe ondernemers zullen van ons de mogelijkheid moeten krijgen om, binnen de geldende regelgevingen, een zeer goed ondernemers klimaat te kunnen creëren, hierin speelt een snelle glasvezel internetverbinding, goede bereikbaarheid dorpen, buitengebied en bedrijventerreinen en waar mogelijk het hebben van een bedrijf aan huis, een zeer belangrijke rol, ook in onze kleine dorpskernen en buitengebieden!

Landbouw/veehouderijen
Landbouwbedrijven en veehouderijen dienen meer de mogelijkheid te krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een duurzaam en economische sterke bedrijfstak. Veel van onze burgers vinden hun baan in deze bedrijfstak. Om dit voor de toekomst ook te kunnen garanderen zullen wij er voor moeten waken dat de groei, dan wel doorgroei van deze bedrijven niet op “slot” komt te zitten. Wij, als Gemeentebelangen Midden-Drenthe willen daarom investeren in een goed plattelandsbeleid waarin ruimte wordt gecreëerd voor ontwikkeling van landbouwbedrijven en veehouderijen.

Verhoging van afvalstoffentarieven is voor ons als Gemeentebelangen Midden-Drenthe niet bespreekbaar. De afgelopen jaren is de afvalstoffenmarkt sterk in beweging. De storttarieven van afvalverwerkers staan onder grote druk. Deze grote druk heeft voordelen voor leveranciers van afval aan deze afvalverwerkers. De gemeente Midden Drenthe heeft de afgelopen jaren verzuimd om te kunnen profiteren van deze lagere stort- en verwerkingskosten. De gemeente Midden Drenthe had te dure meerjarige contracten afgesloten met afvalinzamelaars en –verwerkers. Hierdoor heeft de gemeente Midden Drenthe en de inwoners nog steeds niet kunnen profiteren van prijsdalingen in de afvalmarkt. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil dat de inwoners zo snel mogelijk kunnen profiteren van goedkopere afvalverwerkingskosten. De besparing op de gemeentelijke afvalstoffen kan hierdoor oplopen tot -20%.

Ook een verhoging inzamelingstarieven gemeentelijke milieustraat is wat ons betreft uit den boze, en moet weer worden teruggedraaid. Als de gemeentelijke tarieven voor de milieustraat gaan stijgen, dan zullen naar ons inziens illegale afvalstorten in het buitengebied toenemen. Het opruimen van deze illegale afvalstortingen zijn voor rekening van de gemeente Midden Drenthe, voor u als burger!

Het stimuleren van woningbouw, door verlaging van de huidige grondprijzen is voor ons als Gemeentebelangen Midden-Drenthe een belangrijk punt. Door deze maatregel stimuleren wij de plaatselijke economie. Directe effecten voor plaatselijke bouwbedrijven, installateurs en schildersbedrijven. Indirect voor de plaatselijke middenstand, ook in de kleine kernen en buitengebieden. Onze gemeente moeten “leefbaar” blijven. Wij moeten zorgen dat er voor onze burgers, zowel jong als oud, genoeg mogelijkheden zijn om zich in de Gemeente Midden-Drenthe kunnen blijven ontwikkelen ( lager- en voortgezet onderwijs ), prettig kunnen wonen ( betaalbare woningen, mogelijkheden voor levensloop woningen ), recreëren ( goede sportvoorzieningen en ontspanningsmogelijkheden ) en werken ( goede faciliteiten voor ondernemers, middenstand en agrarische bedrijven ), hierin speelt de ontwikkeling en aanleg van een goed glasvezelnet voor al onze inwoners en bedrijven een zeer belangrijke rol! Ook het “up-to-date” houden van ons gemeentelijk wegennet is van essentieel belang. Wij van Gemeentebelangen Midden-Drenthe willen niet bezuinigen op wegenonderhoud, maar juist investeren! Ons wegennet is van dusdanig niveau dat bezuinigingen onverantwoord zijn. Door te investeren in wegen- en bruggenonderhoud voorkomen wij dat ons wegennet nog meer verslechterd en wij als gemeente in de toekomst opgescheept worden met grote tekorten gemeentelijke begrotingen. Ook voor het leefbaar houden en stimuleren van ontwikkelingen in onze buitengebieden. Is een goed wegenonderhoud van essentieel belang! Wij van Gemeentebelangen Midden-Drenthe zijn bereid om vanuit de gemeentelijke reserves hiervoor gelden vrij te maken!

Toerisme
Toeristen weten onze gemeente steeds meer te vinden, dit willen wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe blijven stimuleren. Maar met een verhoging van de toerismebelasting wordt het toerisme eerder afgebroken. Wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe vinden een verlaging van de toeristenbelasting een betere stimulans om het toerisme in en naar Midden-Drenthe te stimuleren. Door verlaging van toeristenbelasting, actieve voorlichting en informatievoorziening zullen meer toeristen Midden Drenthe weten te vinden. Door een toename van toeristen profiteert niet alleen onze gemeente, maar ook de toeristenbranche, middenstand en horeca zullen hiervan profiteren. De werkgelegenheid blijft hierdoor in deze bedrijfstakken gehandhaafd of zelfs groeien!

WMO beleid
Bezuinigingen op het WMO beleid kunnen wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe niet accepteren. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil samen met lokale organisaties ( WMO raad ) een goed en passend WMO beleid in onze gemeente waarborgen. Het inhuren van dure externe instellingen gaat ten koste van het WMO beleid. Door dure inhuur van externe organisaties verdwijnen teveel WMO-gelden in de “zakken” van externe instanties en komt het niet ten goede aan de burger die werkelijk hulp en zorg nodig hebben. De gemeente Midden Drenthe heeft een zorgplicht voor haar burgers. Goede betaalbare zorg en voorzieningen zijn van essentieel belang. De financiën en zorgmiddelen moeten ingezet worden bij onze burgers die daar behoefte aan hebben!

Ons doel blijft daarom, het werken aan:

–       Kleiner en efficiëntere gemeentelijke organisatie !

–       Verlaging gemeentelijke afvalstoffenheffing !

–       Geen verhoging OZB !

–       Verlaging toeristenbelasting !

–       Verlaging grondprijs nieuwbouwlocaties !

–       Stimuleren duurzaam en modern ondernemers klimaat, middenstand en agrarische ontwikkelingen !

–       Glasvezel voor al onze inwoners en bedrijven!

–       Behoud van kwalitatief goed lager- en voortgezet onderwijs !

–       Geen bezuinigingen WMO beleid !

–       Investeren in bruggen- en wegenonderhoud!

–    Een helder en transparante communicatie tussen gemeente en burger.