Meteen naar de inhoud

Perspectiefnota 2023

  • door

“Als we alles van tevoren wisten, konden we met een dubbeltje de wereld rond”

Na twee intensieve corona-jaren kreeg iedereen weer hoop, perspectief en het gevoel van vrijheid terug. Maar wie had kunnen denken dat de wereld er vandaag zo anders uit zou zien door o.a. de oorlog in Oekraïne,  de stikstofcrisis en onvoorspelbaarheid vanuit Den Haag.

Wat vandaag besloten is kan morgen anders zijn.

Het resultaat: Een onzekere markt, inflatie, hoge grondstofprijzen en personeelstekorten.

Kijkend naar de agrarische sector ontbreekt elke logica. De laatste tijd zien wij een gebrek aan perspectief en wordt er door deze manier van beleid voeren vanuit Den Haag een sector om zeep geholpen. Wij moeten achter de sector blijven staan!

De onzekerheid van de toekomst staat als een paal boven water in de perspectiefnota.

Gemeentebelangen deelt deze onzekerheid.

We ontkomen er niet aan om ambities bij te stellen of op te schorten.

Maar wij zien ook dat we als gemeente moeten blijven investeren en ambities en lef moeten houden. Nu stilstaan betekend op langere termijn nog meer onzekerheid en hogere uitgaven.

Wonen / woningbouw:

Als je geen ambitie hebt is dat een directe achteruitgang van al onze voorzieningen, de opgave om dan alles in stand te houden wordt dan te groot.”

Onze ambitie is groot, wij kijken verder dan 2026, we moeten aan de slag!

Woningbouwverenigingen dienen z.s.m. te beginnen met bouwen op de reeds braakliggende terreinen. Als er geld nodig is voor extra inzet in de ambtelijke organisatie dan dient dit beschikbaar gemaakt te worden. Het mag niet zo zijn dat een tekort aan personeel binnen de ambtelijke organisatie een grote bepalende factor is in het tijdspad.

Onze focus ligt op starters, jonge gezinnen en senioren om doorstroming te bevorderen. Dit in lijn met het raadsakkoord en bestuursakkoord.

Ook vragen wij het college om de mogelijkheden op de “Gronden van Daling” te onderzoeken. Deze gronden liggen jaar in jaar uit te wachten op exploitatie, maar van wat?

Wat betreft het Borkerhout Gaan wij ervan uit dat met goed contact met de buurt een mooi resultaat bereikt gaat worden.

Project de Zes Lanen gaan we spoedig mee aan de slag, ook hier dient de focus op goede communicatie met de omwonenden en de buurt te liggen.

Fietspaden:

Wat Gemeentebelangen betreft kan het fietspad aan het Oranjekanaal ZZ geschrapt worden.

Het fietspad langs de Garmingerstukken, hoe ver is de gemeente hierin gevorderd? Wat ons betreft heeft dit fietspad, om verkeerveilige redenen, onze voorkeur om zo spoedig mogelijk gerealiseerd te worden. Dit geldt ook voor het fietspad in Drijber.

Openbaar vervoer

Zoals het nu lijkt wil het OV-bedrijf weer bezuinigen. We dienen als gemeente er dwars voor te gaan liggen, wij pleiten voor het in stand houden van het openbaar vervoer in Midden-Drenthe. Ook door de op handen zijnde plannen voor het invoeren van het rekening rijden en kijkend naar de vergrijzing is openbaar vervoer van groot belang in onze gemeente.

Dienstverlening:

Het traject ICT verbetering hebben wij een goed gevoel bij, ook hierbij opnieuw, stilstand is achteruitgang. Blijf innoveren maar waak voor overschrijding van budgetten, overheid en ICT gaan vaak samen met budgetoverschrijdingen.

We willen de drempel laag houden.

Onze digitaal vaardige inwoners en ondernemers vinden het vanzelfsprekend dat een organisatie makkelijk bereikbaar is, hulp kan bieden, vragen kan beantwoorden, dienstbaar en up-to-date is.

Echter mogen niet digitaal vaardige inwoners en ondernemers niet worden vergeten, ook zij moeten de weg naar het gemeentehuis kunnen blijven vinden.

Mensen hebben behoefte aan een normaal gesprek. Wat ons betreft mag de donderdagavond daarom weer opengesteld worden voor “zonder afspraak”. Het op afspraak systeem werkt drempelverhogend voor onze inwoners.

Sociaal Domein:

Wij gaan ervan uit dat het college zich in blijft zetten voor voldoende geld uit Den Haag voor WMO en Jeugdzorg, ook moeten wij ervoor waken dat de budgetten op de juiste plek worden ingezet.

Het armoedebeleid in onze gemeente is goed op orde, maar ook hier graag extra aandacht gezien de onzekere tijden.

Vrijwilligers blijven van groot belang. Zonder vrijwilligers en mantelzorgers vallen grote groepen zorgvragers, organisaties en verenigingen in een diep gat. Zorg er als gemeente voor dat hulp en ondersteuning bereikbaar blijft.

Onderwijs accommodaties:

Wij zijn blij met het vastgestelde IHP  beleid. Hier gaan wij voortvarend mee aan de slag, wel zouden wij graag een duidelijke planning zien. Er zijn vanzelfsprekend verwachtingen bij de schoolbesturen waar rekening gehouden mee moet worden.

Sportaccommodaties:

Zoals in ons verkiezingsprogramma benoemd, zouden wij graag zien dat het college met een voorstel komt voor verplaatsing en nieuwbouw van de Drenthehal in Beilen. Daarnaast ook de planvorming voor verbouw of nieuwbouw van de Borkerkoel en de Smelte.

De sportaccommodaties geven wij een dikke voldoende. We zijn op de goede weg door de grote inzet van de organisatie en de vele vrijwilligers. Dit dienen wij vol te houden en waar nodig te stimuleren.

In de commissievergadering zorg en welzijn hebben wij de vraag gesteld over de huidige staat van onderhoud van onze zwembaden. Hiervoor graag aandacht.

Afvalbeleid:

De afvalscheiding in Midden-Drenthe gaat stap voor stap de goede kant op.

Informatievoorziening en voorlichting werpt zijn vruchten af.

Ook in financieel opzicht.

Wij vragen het college om op korte termijn te kijken naar verruiming van de openingstijden en meer ruimte en inzamelmogelijkheden op de milieustraat.

Tot slot:

Onzekere tijden, een wispelturig kabinet en de stikstofcrisis zijn geen fijne zaken om op te begroten. Dit is een directe aantasting op perspectief.

Perspectief is juist iets wat wij onze inwoners willen bieden. Met lef, ambitie, vertrouwen en tussentijds overleg met ons als raad gaan wij ervan uit dat de oplossingen naast de uitdagingen liggen.

We blijven positief en kijken uit naar constructieve oplossingen voor de huidige en nog komende onzekerheden.