Meteen naar de inhoud

Bijdrage Perspectiefnota 2024

  • door


Vandaag staan we hier om de perspectiefnota te bespreken. Deze nota geeft ons
een belangrijk overzicht van de financiële situatie en de plannen voor de
komende jaren. Het is een moment waarop we samen kunnen reflecteren op ons
beleid en de keuzes die we moeten maken om de ambities van onze gemeente
waar te maken.

Allereerst wil ik benadrukken dat de perspectiefnota een duidelijke visie op
duurzaamheid en een gezonde fysieke leefomgeving weerspiegelt. Deze thema’s
zijn van cruciaal belang voor de toekomst van onze gemeenschap. We moeten
ons blijven inzetten voor duurzame ontwikkelingen, zoals de verduurzaming van
dorpshuizen en sportcomplexen. Dit vraagt om de nodige investeringen, maar op
de lange termijn zullen we de vruchten plukken van deze duurzame keuzes.

We kunnen constateren dat we een sterk sociaal domein hebben en daar zijn we
trots op, het is wel een onderwerp dat we niet uit het oog mogen verliezen.
We begrijpen dat we keuzes moeten maken in de uitvoering van onze ambities.
We kunnen niet alles tegelijk realiseren en daarom moeten we prioriteiten
stellen. Het is bemoedigend om te zien dat in de perspectiefnota een duidelijke
afweging wordt gemaakt tussen onvermijdelijke, belangrijke en wenselijke
zaken. Dit biedt ons de mogelijkheid om gefocust en doelgericht te handelen.
Wij willen ook graag benadrukken dat deze perspectiefnota rekening houdt met
realistische financiële uitgangspunten. De prognoses voor loonontwikkeling en
rentepercentages zijn zorgvuldig meegenomen, waardoor we kunnen bouwen op
een solide financiële basis. Daarnaast worden de effecten van subsidies en
gemeenschappelijke regelingen nauwlettend in de gaten gehouden, waardoor we
een transparant en verantwoordelijk financieel beleid kunnen voeren. De PM
posten bieden wel wat onzekerheden maar we verwachten dat hier binnen een
aantal maanden meer duidelijkheid over komt.

De prijsontwikkelingen die worden genoemd in de perspectiefnota dienen we
kritisch in de gaten te houden. We moeten ervoor zorgen dat eventuele
prijsstijgingen goed worden onderbouwd en dat we alleen meegaan in die
stijgingen die een rechtvaardige reden hebben.
Voorzitter, deze perspectiefnota biedt ons de mogelijkheid om onze gemeente
verder te ontwikkelen en te laten bloeien. Laten we de juiste keuzes maken,
prioriteiten stellen en zorgen voor een evenwichtige balans tussen voldoende
woningbouw, duurzaamheid, het sociale domein en een gezonde fysieke
leefomgeving.

Laten we ook niet vergeten dat er nog ruimte is voor verbetering in deze
perspectiefnota. Een kritische noot die ik wil toevoegen, is het gebrek aan
aandacht voor betaalbare starterswoningen. De behoefte aan betaalbare
huisvesting voor jonge mensen die willen beginnen op de woningmarkt is
onveranderd groot. Het is van groot belang dat we investeren in de ontwikkeling
van betaalbare woningen, zodat jongeren en starters ook de kans krijgen om in
onze gemeente te blijven wonen en bij te dragen aan de lokale gemeenschap.
Ons advies luidt, zoek de alternatieven op, benader ondernemers en kom met
creatieve oplossingen in de vorm van tijdelijke starterswoningen op basis van
erfpacht. Betrek onze lokale ondernemers hierbij.

Een ander punt van zorg is het budget voor stikstof. Hoewel het positief is dat er
aandacht wordt besteed aan de aanpak van stikstofproblematiek, lijkt het budget
in onze optiek te summier. Gezien de omvang van het stikstofdossier, moeten we
ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt om
effectieve maatregelen te kunnen treffen.

Ook willen wij onze dank uitspreken aan de vrijwilligers die zich inzetten in de
vele facetten van onze gemeente. Hun toewijding, enthousiasme en inzet zijn
van onschatbare waarde voor onze gemeenschap. Vrijwilligers vormen het hart
van onze gemeente. Laten we niet vergeten hoeveel zij bijdragen aan het welzijn
en de leefbaarheid van onze gemeenschap. Laten we hun inzet erkennen,
ondersteunen en waar mogelijk faciliteren, zodat zij hun waardevolle werk
kunnen blijven doen.

Het AZC terrein Hooghalen is een belangrijk onderwerp dat niet over het hoofd
mag worden gezien. Gemeentebelangen BBB staat achter de dorpsvisie en hecht
veel waarde aan de wensen en behoeften van de inwoners. Het is essentieel dat
we deze visie respecteren en serieus nemen in onze besluitvorming met
betrekking tot het terrein. Door de betrokkenheid van de inwoners centraal te
stellen, kunnen we streven naar een oplossing die zowel recht doet aan de
belangen van de gemeente als aan de belangen van de directe omgeving.
Participatie is een waardevol aspect van het politieke proces. Het is een
essentieel onderdeel van een goed functionerende democratie. De stem en
betrokkenheid van onze inwoners zijn van onschatbare waarde en mogen niet
worden genegeerd. Laten we participatie blijven verbeteren en ervoor zorgen dat
er voldoende mogelijkheden zijn voor dialoog en inspraak. Door samen te werken
en te luisteren naar de stemmen uit onze gemeenschap, kunnen we een degelijk
en gedragen beleid ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften en wensen van
onze inwoners.

Voorzitter laten we deze perspectiefnota aangrijpen als een uitgangspunt voor
verdere discussie en verbetering. Laten we samenwerken om de eventuele gaten
in het beleid aan te pakken en te streven naar een evenwichtige en
toekomstbestendig Midden-Drenthe. Door kritisch te blijven en te investeren in
belangrijke gebieden zoals betaalbare woningen kunnen we een positieve impact hebben op het leven van onze inwoners en de duurzame groei van onze gemeente bevorderen.
Dank u wel