Meteen naar de inhoud

Bijdrage Begrotingsvergadering 9 november 2023

  • door

Allereerst willen wij onze dank uitspreken aan het College en ambtelijke ondersteuning voor de heldere en duidelijke opzet van onze Begroting 2024.
Hier kunnen we, wat Gemeentebelangen BBBondgenoot betreft, helder over zijn.

Maar dan wat betreft de inhoud en het voorgeschoteld financieel perspectief!
Hier maken wij ons toch wel ernstige zorgen over en komt het bij ons over van “zie je wel, we hebben het afgelopen jaren al meerdere malen in perspectiefnota’s en begrotingsbijdragen aangegeven”. Echter, koos men destijds voor een koers van “we doen alles samen, maar we doen wat wij zeggen”.
En zie hier het resultaat!

Vandaag bespreken we in deze raadszaal de Begroting 2024In tijden van “wat gisteren geweest is kan morgen anders zijn” proberen we een zo goed mogelijke richting en perspectief te geven aan ambities die wij als raad in het raadsprogramma hebben opgesteld.

In een dagelijks veranderende wereld zijn visies voor een lange termijn soms beperkt houdbaar. En zijn we nu op het punt dat we ambities moeten bijstellen.

We zullen als gemeente moeten blijven investeren en anticiperen, iedere dag!

Wonen:
Midden-Drenthe heeft als het gaat om woningbouw grote ambities. Het bouwen van betaalbare woningen voor starters en ouderen en meer sociale huurwoningen is wat ons betreft noodzaak
Wat ons betreft moeten we niet alleen als gemeente op zoek naar woningbouw locaties, maar zullen we ook oog en oor moeten hebben voor initiatieven van dorpen en inwoners, zoals bijvoorbeeld het initiatief in Nieuw-Balinge.
Geef onze inwoners die op zoek zijn naar een betaalbare huur- of koopwoning weer perspectief en toekomst in Midden-Drenthe.

Bruggen en Wegen:
In de begroting wordt aangegeven dat we jaarlijks minimaal 2 miljoen extra bij moeten dragen aan ons wegenonderhoud, waarbij we reeds hebben gekozen voor een structurele versobering van onze B-wegen. Wij zien in de voorjaarsnota graag een financieel voorstel van het College.
Hoe staat het met het fietspad Garmingestukken en fietspad Drijber?

Duurzaamheid / Klimaat / Circulariteit
De verduurzaming van onze dorpshuizen kan met de nu begrote 200.000 euro van start gaan. Hopelijk geeft deze verduurzaming een oplossing om de energielasten te verlagen.
Wat is op dit moment de financiële stand van zaken qua dekking?
Ook zijn wij verheugd dat er in deze begroting 200.000 euro beschikbaar is gesteld voor het dorpshuis in Spier.
Hoe is de stand van zaken voor wat betreft het dorpshuis in Witteveen?
Als gemeente hebben wij een eigen zonnepark, Leemdijk. De opbrengsten hiervan worden ingezet voor verduurzaming en overige doelen, kunt u aangeven welke verduurzamingen cq doelen hieruit zijn gerealiseerd?
In onze vastgestelde Duurzaamheidsvisie geven we voorkeur voor “zon op daken”. Dat was en is voor Gemeentebelangen BBBondgenoot ook nu nog steeds het standpunt.
Echter na het vaststellen van onze Duurzaamheidsvisie tot aan heden ten dage is onze wereld veranderd.
We zullen als gemeente moeten blijven anticiperen op snellere ontwikkelingen en indien nodig daarvoor aanpassingen in onze visie cq beleid toe te passen of te herzien.
Nu stilstaan betekend op langere termijn nog meer onzekerheid en hogere
uitgaven, zie bruggen en wegenonderhoud.
Op het gebied van circulariteit zullen we moeten kijken naar de mogelijkheden en koppelkansen bij het opstellen en uitwerking van plannen ( bouw, infra, inkoop algemene middelen ). Hiermee is veel te winnen, kwestie van andere denkwijze en uitvoering.

Dienstverlening / ICT / Organisatie
Door de ingezette weg van digitalisering zullen we oren en ogen moeten blijven houden voor niet digitaal vaardige inwoners en ondernemers.
Daarom zijn wij voorstander om de pilot “Ons Huus” te blijven voortzetten.
Wij zien het behoud van “Ons Huus” als maatschappelijke meerwaarde.

Sociaal Domein:
WMO beleid en Jeugdzorg mogen in de aankomende financiële onzekere tijden geen kind van de rekening worden.
Zorg er als gemeente voor dat hulp en ondersteuning voor diegene die het nodig hebben bereikbaar en betaalbaar blijft.
De armoede in ons land is de afgelopen jaren gestegen. Niet alleen inwoners op het sociaal minimum ondervinden armoede, maar ook werkenden ervaren steeds vaker en meer dat men met het verdient inkomen niet meer rond kan komen. Deze groep leeft in “stille armoede” er kan niet terugvallen op gemeentelijke of landelijke regelingen. Zij zijn aangewezen op particuliere initiatieven, zoals “Stichting Goed Gevoel”.

Platteland:
Gemeentebelangen-BBBbondgenoot maakt zich zorgen over ons mooi Midden-Drents platteland. Er zijn verschillende gevaren, zoals stikstof, energietransitie en landelijk beleid. Onze agrariërs zijn de stoffeerders van Midden-Drenthe en hebben het gemaakt zoals het nu is en waar in vakantietijd duizenden toeristen van genieten. Wij willen ons Midden-Drents landschap graag intact houden en groot- en kleinschalige zonneparken passen wat ons betreft niet op goede
agrarische gronden. Ook grote windmolens horen wat ons betreft nog steeds niet in Midden-Drenthe.

En dan nog even over onze begroting en bestaanszekerheid:
De begroting en bestaanszekerheid zijn onafscheidelijk verbonden.
Als we onze begroting letterlijk nemen dan komt volgens ons de bestaanszekerheid van onze inwoners in het geding. Wij kunnen van onze inwoners niet verlangen om “de portemonnee” te blijven trekken.
Dus zullen we met onze begrotingen meer rekening moeten houden met onze inwoners en hun financiële draagkracht.
Of zoals het spreekwoord zegt:
“Zuinigheid met vlijt, bouwt men huizen als kastelen”