Meteen naar de inhoud

Bijdrage begroting 2022

  • door

Voor ons ligt de Begroting 2022. Het resultaat van ruim 3,5 jaar prettige en constructieve samenwerking met PvdA, CDA en VVD. Maar wij vergeten ook de positieve en constructieve samenwerking met D66, ChristenUnie, GroenLinks en Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork niet. Stuk voor stuk politieke partijen met hart en ziel voor Midden-Drenthe.


Het feit dat onze Rijksoverheid verschillende taken zonder financiële compensatie bij de gemeenten neerlegt komt wederom tot uiting in deze begroting.
Mocht hier vanuit Den Haag geen verandering in komen dan zal dit niet ten goede komen aan onze gemeente, gemeentelijke organisatie en inwoners. Onze begroting hebben we met enig passen en meten aan de positieve kant van de lijn gekregen, echter structureel komt Midden-Drenthe geld tekort.


Door deze onzekere financiële toekomst ontkomen wij er waarschijnlijk niet aan om ambities bij te stellen of op te schorten. De financiële uitgaven voor nieuwe projecten zullen we vooraf nog helderder tegen het licht moeten houden waarbij we ons af moeten vragen of een project wel en niet noodzakelijk is!


Wij zien ook dat we als plattelandsgemeente moeten blijven investeren, innoveren en bij de les moeten blijven.
Stilstand betekend achteruitgang en geeft wat ons betreft op langere termijn nog meer financiële onzekerheden.


Afgelopen 3,5 jaar hebben we ondanks de pandemie een aantal projecten in gang gezet en af kunnen ronden.
Zo hebben we een sporthart gecreëerd in Westerbork, met kunstgrasveld en survivalbaan. Sport, bewegen en gezondheid hebben de afgelopen periode veelvuldig aandacht gehad. Sportverenigingen hebben in de pandemie periode op een of andere wijze financiële ondersteuning gekregen. Investeren in sport, bewegen en gezondheid is investeren in de toekomst. Wij vinden het dan ook nog steeds zeer belangrijk dat het college met een voorstel komt voor verbouw of nieuwbouw van de Drenthehal in Beilen.


In de afgelopen periode heeft de Raad het IHP ( Integraal Huisvestingsplan ) goedgekeurd. Een zeer forse financiële injectie voor het lager onderwijs in Midden-Drenthe. Goede en gezonde scholen hebben in onze plattelandsgemeente een zeer belangrijke functie, zo niet de belangrijkste om ook in de verre toekomst de leefbaarheid van onze dorpen in stand te houden!


Ieder kind heeft recht op onderwijs. Wij vinden dan ook dat er bij verbouw of nieuwbouw van scholen in onze dorpen gekeken moet worden naar samenwerking. Mocht het bestaansrecht van een school of scholen in één van onze dorpen aan een zijde draadje hangen dan zullen we samen met de onderwijspartners moeten kijken of huisvesting onder één dak een optie zou kunnen zijn. Samen bereik je meer dan alleen.
Met de nieuwe VO-school Volta in Beilen is er voor wat betreft middelbaar onderwijs een goede stap gezet.
We zullen de “kleine handjes” van nu in de toekomst hard nodig hebben! Ook zullen we ervoor moeten zorgen dat onze dorpen goede verbindingen houden met voortgezet onderwijs, hogescholen of universiteiten. Daarbij horen goede veilige fietsverbindingen, busvervoer en treinverbindingen.


Midden-Drenthe heeft net als zoveel gemeenten in Nederland te kampen met een tekort aan betaalbare woningen. Momenteel kunnen wij nog steeds niet voldoen aan voldoende huisvesting van statushouders. Daar bovenop zijn er momenteel nauwelijks mogelijkheden om als starter, jong gezin of oudere een betaalbare huur of koopwoning te bemachtigen. Onze uitbreidingslocatie “De Lindelaar” in Westerbork waar betaalbare huur- en koopwoningen waren gepland ligt nu al ruim 6 jaren braak.
Wanneer wordt hier nu eens met de bouw gestart? Wij hopen van harte dat hier in 2022 vooruitgang in komt.


Natuurlijk zijn er door diverse projectontwikkelaars plannen voor woningbouw en woningen gerealiseerd. Denk aan het plan Heesch en An de Boerbrink in Westerbork, echter zijn deze woningen voor 2/3 van onze inwoners financieel niet bereikbaar. Laten we als gemeente nu eens het voortouw nemen en niet wachten totdat een woningstichting of projectontwikkelaar iets gaat ondernemen. Wij hebben als gemeente niet alleen een zorgplicht voor financieel draagkrachtige inwoners maar naar alle inwoners.


Wij vragen hierom het college nogmaals om op zeer korte termijn te komen met een daadkrachtig plan van aanpak waarin wij als gemeente zelf “betaalbare” woningbouw mogelijk kunnen maken. En waarbij de mogelijkheden tot grond verwerving, inbreidingsmogelijkheden en wijkvernieuwing uiteengezet worden. Hier willen wij in overleg met de Provincie mogelijkheden en ruimte scheppen voor een x-aantal woningen van de in totaal 45.000 extra te bouwen woningen in Drenthe.


Een belangrijk onderdeel en mogelijke oplossing voor het tekort aan betaalbare woningen, is de vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied. Kijk bij de ruimte voor ruimte regeling niet alleen naar clustering tegen de huidige kernen, maar benut het toevoegen van nieuwbouwkavels in de buitengebieden. Voorkom een toekomstige leegloop van het buitengebied.


Midden-Drenthe is een echte plattelandsgemeente waar het voor iedereen goed vertoeven moet zijn. Door klimaatdoelstellingen staan plattelandsgemeenten onder druk. Het Drentse landschap is ons evenveel waard als het klimaat. Gemeentebelangen is al jaren voorstander van zon op dak en wij zijn dan ook van mening dat er veel meer financiële mogelijkheden zouden moeten komen om zon op dak in een stroomversnelling te krijgen.
De Duurzaamheidsvisie van Midden-Drenthe blijft voor wat ons betreft leidend in realisatie van zonneparken op niet agrarische gronden waarbij minimaal aan de eis van 50% lokaal eigendom moet worden voldaan.


Onze gemeentelijk organisatie zou in onze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen voorop moeten lopen.
Echter zien wij dat dit nog veel te weinig gebeurd. Onze gemeentelijke wagenpark heeft geen enkel voertuig op elektra, waterstof of biogas. Dit maakt dat, met huidige brandstofprijzen, ons gemeentelijk wagenpark nu niet echt aan de goede kant van de streep staat.
Gemeentebelangen zou graag zien dat het gemeentelijk wagen- en machinepark binnen één jaar wordt vervangen door elektrisch, waterstof of biogas aangedreven voertuigen waarbij de benodigde elektra, biogas of waterstof lokaal geproduceerd en voorhanden zou moeten zijn.
Oplaadpunten in openbare ruimte zijn voor auto’s en fietsen zijn nauwelijks voorhanden. Wij vragen het college dan ook om te kijken naar welke mogelijkheden er zijn om het opladen van auto’s en fietsen te bevorderen.
Gemeentelijke gebouwen zijn minimaal voorzien van zonnepanelen, warmtepompen of andere duurzame energiebronnen
Op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en beperken van CO2 uitstoot is ook nog heel veel te behalen.
Bij Gemeentelijk aanbestedingen, opdrachten en inkoop zal de nadruk niet op de “goedkoopste prijs” moeten liggen maar op duurzaamheid, circulariteit en CO2 beperking.


Bij ontwikkeling van ruimtelijke plannen vragen wij om nog meer aandacht te hebben voor natuur en klimaatadaptatie.
Het project ‘Tegel eruit, Plant erin’ van Operatie Steenbreek is landelijk bekend geworden. Het doel is om mensen enthousiast te maken om hun tuin en leefomgeving groener te maken!
Minder bestrating, meer planten.
Wij vragen het college om te kijken naar de financiële mogelijkheden om samen met dorp- en buurthuis verenigen om onze deels “versteende” dorpen, wijken en buurten groener te krijgen.
Het in gestart traject van afgelopen jaren met betrekking tot het inzaaien van bermen met bloemrijke inheemse mengsels mag wat Gemeentebelangen betreft nog meer uitgebreid worden.


Afgelopen jaren hebben boeren veel voor hun kiezen gekregen. Het gemak waarmee in Nederland wordt gesproken over halveren van de veestapel of onteigenen van boerenbedrijven is wat Gemeentebelangen betreft wel erg kort door de bocht. Onze landbouw- en veeteeltbedrijven zijn één van de meest, zo niet de meest vooruitstrevende bedrijven in de wereld. Ook in Midden-Drenthe behoren de landbouw- en veeteeltbedrijven tot deze top en geven zij direct of indirect veel werkgelegenheid voor onze overige “lokale” ondernemers. Zoals reeds eerder aangegeven is Midden-Drenthe een echte plattelandsgemeente waarin volgens ons ruimte moet blijven voor onze boerenbedrijven om te kunnen blijven innoveren te verduurzamen maar ook de mogelijkheden krijgen voor de zogenaamde kringlooplandbouw. Let wel, onze boeren produceren niet alleen voor uw aardappel of stukje vlees bij het avondeten, maar ook een vegetarisch stukje vlees kan niet geproduceerd worden zonder de boer. De meeste van onze boeren hebben de afgelopen jaren niets anders gedaan dan te leveren wat wij als consumenten goedkoop in supermarkten konden kopen. Nu de boer aangewezen wordt als het “zwarte schaap” mag het niet zo zijn dat wij deze boeren aan hun lot overlaten. Als gemeentelijke organisatie moeten wij daarin ook ons steentje gaan bijdragen door bijvoorbeeld richting te geven
via onze Omgevingsvisie en bestemmingsplannen of versproducten in te gaan kopen bij lokale boeren en tuinders.
Goed voorbeeld doet goed volgen!


Zoals in de Begroting 2022 valt te lezen zijn en worden er diverse initiatieven en project opgezet om onze Jeugdzorg en WMO continue te verbeteren, efficiënter en menselijker te maken. Ook de samenwerking met de andere Drentse gemeenten, zorgaanbieders en Drentse samenwerkingsverbanden passend onderwijs zien wij met vertrouwen tegemoet.
Gemeentebelangen blijft echter van mening dat de landelijke overheid “het over de schutting gooien” van jeugd- en zorgtaken voor gemeenten de toelaatbare grens al ruim heeft overschreden. Wij zouden het college daarom ook willen verzoeken om vanuit de VNG druk uit te blijven oefenen om extra gelden voor Jeugdzorg en overige gemeentelijke zorgtaken beschikbaar te stellen.


Tot slot:
In maart 2020 werd onze samenleving geconfronteerd met een corona-pandemie. De vanuit de landelijke overheid opgelegde maatregelen hebben bij zowel inwoners als ondernemers in Nederland voor diverse problemen gezorgd.
Ook al kwam er af en toe een positief geluid vanuit Den Haag we zijn er als samenleving nog niet van deze pandemie af. Niet alleen de financiële gevolgen zijn inmiddels voelbaar maar ook de uitwerking op het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen is zichtbaarder en hoorbaarder dan ooit. Depressie onder jongeren is 2 maal hoger dan voor de corona pandemie.
Corona heeft er tevens voor gezorgd dat veel ouderen in een sociaal isolement zijn terecht zijn gekomen.


Als gemeenteraad hebben wij ervoor gekozen om deze begroting 2022 sluitend te krijgen. Maar gaat ons dat op korte en lange termijn ook lukken?
Laten wij als gemeente Midden-Drenthe zeer behouden met ons huishoudboekje omgaan. Houd bij uitgaven het nut en de noodzaak tegen het licht We kunnen één euro van onze inwoners maar één maal uitgeven.
Geef het dan uit aan datgene waarvan onze inwoners en ondernemers ook de voordelen van kunnen plukken!