Meteen naar de inhoud

Bijdrage Algemene beschouwingen 2023

  • door
Beantwoording artikel 33 vragen huisvesting statushouders Midden-Drenthe

Via onderstaande link is onze bijdrage in pdf formaat te downloaden.

https://www.gemeentebelangen-midden-drenthe.nl/wp-content/uploads/2022/11/Bijdrage-Algemene-beschouwingen-2023-Gemeentebelangen-BBBondgenoot.pdf

Algemene beschouwingen 2023

Allereerst willen wij onze dank uitspreken aan het College en ambtelijke ondersteuning voor de heldere en duidelijke opzet van zowel de Begroting 2023 als het Meerjarenperspectief 2023-2026.
Nogmaals dank!

Vandaag bespreken we in deze raadszaal de Begroting 2023 en Meerjarenperspectief 2023-2026.
In tijden van “wat gisteren geweest is kan morgen anders zijn” proberen we een zo goed mogelijke richting en perspectief te geven aan ambities die wij als raad in het raadsprogramma hebben opgesteld.
In een dagelijks veranderende wereld zijn visies voor een lange termijn soms beperkt houdbaar. En kunnen ambities in sommige gevallen moeilijker in stand worden gehouden.
Door landelijke politieke keuzes, prioriteiten en acties van de Europese Unie en onzekere, soms beangstigende wereldpolitiek kan wat wij vandaag besluiten morgen weer anders zijn.
Onze raad bestaat uit 23 gekozen raadsleden die tot taak hebben
kaders te stellen, controle op uitvoering van beleid en het vormen van de volksvertegenwoordiging, omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen.

Gemeentebelangen BBBondgenoot heeft soms het gevoel dat de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging in sommige gevallen door een beslissing van het college of landelijke overheid voor een voldongen feit wordt gezet.
Wij zouden graag zien dat in bepaalde gevallen waarbij doelgroepen, een dorp, of straat met een maatschappelijk probleem wordt geconfronteerd het hoogste bestuursorgaan voorafgaand aan een collegebesluit de mogelijkheid wordt geboden “er ook iets van te vinden”. Dit voorkomt naar onze mening discussie, frustratie en gevoel van onmacht en niet gehoord worden bij inwoners achteraf.
We zullen het als lokale overheid samen moeten doen, waarbij belangen van inwoners voorop moeten blijven staan!


Wonen / woningbouw:
Midden-Drenthe heeft als het gaat om woningbouw grote ambities. Momenteel wordt er gewerkt aan de Woonvisie waarbij inwoners door bijeenkomsten in Westerbork, Smilde en Beilen nauw worden betrokken.
Veel gehoorde reacties bij deze bijeenkomsten is: bouwen voor starters, woningen voor ouderen, goedkope woningen en meer sociale huurwoningen.
Wat Gemeentebelangen BBBondgenoot mag onze woningbouw ontwikkeling wel wat sneller.
Is er de afgelopen tijd naar bouwgrond voor woningbouw gekeken of aangekocht?
Zijn er afgelopen tijd bij de gemeente vanuit de samenleving of projectontwikkelaars initiatieven of voorstellen voor woningbouw of woningbouwlocaties gedaan?
Hoe verhoud zich de huisvesting van statushouders tot woningzoekenden die al ruim 6 jaar wachten op een sociale huurwoning?

In het Raadsakkoord hebben we afgesproken dat wonen prioriteit nummer 1 is en dat er in Midden-Drenthe voldoende woningen zijn.
Volgens ons is het de tijd om het raadsakkoord en bestuursakkoord om te zetten in daden.
Geef onze inwoners die op zoek zijn naar een betaalbare huur- of koopwoning weer perspectief en toekomst in Midden-Drenthe.


Wegen / Fietspaden
Een jarenlange wens voor een fietspad langs de Beilervaart wordt ingewilligd. Het wordt helaas geen vrij liggend fietspad, maar het huidig ontwerp in het voorstel zal de veiligheid op en aan de Beilervaart ook ten goede komen. En als iedere weggebruiker zich aan de geldende snelheid houd zal dat de verkeersveiligheid ten goede komen.
In de begroting 2023 kunnen we lezen dat de ontwikkelingen aangaande het fietspad langs de Garmingestukken en Oranjekanaal stil zijn gelegd.

Wij vinden dit een streep door de rekening van een jarenlange wens vanuit het dorp Garminge. Wij verzoeken het College om met een financieel voorstel te komen voor het fietspad Garmingestukken en zodat wij als raad hierover een beslissing kunnen nemen.

Het fietspad Drijber wordt wel voortgezet en wij zijn dan ook benieuwd naar de stand van zaken?
De kosten van betonproducten, asfalt en PVC zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Dit heeft negatieve gevolgen voor een groot aantal op handen zijnde infrastructurele projecten zoals de Esweg, Suermondsweg en Ossebroeken 2.

Voor sommige producten is een prijsstijging nog niet ten einde. Hebben wij als gemeente voldoende inzicht en financiële mogelijkheden om dit soort prijsstijgingen op te vangen of moet het budget voor bruggen en wegen onderhoud 2018-2028 worden herzien?
Wij horen het graag van u.


Duurzaamheid / Klimaat / Circulariteit
Veel van onze inwoners, ondernemers, sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen voelen het al een tijd in hun portemonnee. De stijging van de energielasten.
Verduurzaming zou een oplossing kunnen zijn om de energielasten te verlagen, echter als men de energielasten nu al niet kan betalen, van welk geld moet met dan de verduurzaming betalen?
De zeer beperkte financiële ondersteuning vanuit Den Haag heeft voor veel van onze inwoners en ondernemers nauwelijks tot geen effect. Met als energiearmoede ( en niet alleen voor de laagste inkomens ), bedrijfsbeëindigingen en faillissementen tot gevolg.


We hebben in de raadsvergadering van 29 september vragen gesteld over eventuele ondersteuning en hulp voor ondernemers in Midden-Drenthe. Wij vragen het College om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn op welke wijze wij vanuit de gemeente ondernemers al dan niet extra financieel te kunnen ondersteunen. De tegemoetkomingen vanuit Den Haag zet voor veel ondernemers geen zoden aan de dijk.
Wij zitten toch niet te wachten op lege winkelstraten, industrieterreinen en werkloosheid?
Ook voor de gemeente Midden-Drenthe heeft de stijging van energielasten financiële gevolgen.
Dit jaar alleen al een stijging van 1,2 miljoen euro op onze energielasten.


Door momenteel in te zetten op energie besparende maatregelen proberen we de kosten op korte termijn te drukken. Echter zullen we voor de langere termijn naar blijvende oplossingen moeten zoeken.
Ons voorstel is om de verduurzaming van onze gebouwen versneld uit te gaan voeren. Hier vallen ook de nog niet verduurzaamde sportaccommodaties, buurt- en dorpshuizen onder!


Als gemeente hebben wij een eigen zonnepark, Leemdijk. De opbrengsten hiervan worden ingezet voor verduurzaming en overige doelen. In onze vastgestelde Duurzaamheidsvisie geven we voorkeur voor “zon op daken”. Dat was en is voor Gemeentebelangen BBBondgenoot ook nog steeds het standpunt.
Echter na het vaststellen van onze Duurzaamheidsvisie tot aan heden ten dage is onze wereld veranderd. Dit vraagt volgens ons om aanpassingen en versnelling van onze visie aangaande verduurzaming, klimaat en circulariteit.


Zo zien wij het naar voren halen van de tender voor zonneparken als één van de mogelijkheden tot het “verzachten” van energielasten voor onze inwoners, ondernemers, sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen.
Ook de plannen vanuit de EU voor een verbod op benzine- en dieselauto’s vanaf 2035 noopt ons tot snellere uitvoering duurzaamheidsplannen en elektrificatie.
Momenteel zijn er een aantal initiatieven, sommige al vanaf 2018, die als te realiseren zonnepark in aanmerking kunnen komen voor deze tender.(MOTIE)
We zullen als gemeente moeten anticiperen op snellere ontwikkelingen en indien nodig daarvoor aanpassingen in onze visie cq beleid aan te passen of te herzien.
Nu stilstaan betekend op langere termijn nog meer onzekerheid en hogere
uitgaven.


Op het gebied van circulariteit zullen we moeten kijken naar de mogelijkheden en koppelkansen bij het opstellen en uitwerking van plannen ( bouw, infra, inkoop algemene middelen ). Hiermee is veel te winnen, kwestie van andere denkwijze en uitvoering.


Verder vinden wij dat er meer aandacht en uitvoering moet komen in het vergroenen van dorpen, wijken en straten. Dit geldt zowel voor bestaande omgeving als nieuwe plannen. Verduurzaming, circulair en klimaatadaptatie zullen net als nu bij participatie meegenomen moeten worden in planontwikkeling en opstellen beleid.

Dienstverlening / ICT / Organisatie
Onze ICT is al jaren een aandachtpunt en wij zijn al jaren bezig om dit op orde te krijgen. Wat is er de afgelopen jaren al uitgevoerd? Blijkbaar niet voldoende want ook nu wordt er gesproken over een inhaalslag. Kunt u ons meer duidelijkheid geven?


Onze digitaal vaardige inwoners en ondernemers vinden het vanzelfsprekend dat een organisatie makkelijk bereikbaar is, hulp kan bieden, vragen kan beantwoorden, dienstbaar en up-to date is. Het op afspraak bezoeken van het gemeentehuis is voortgekomen uit de corona tijd. Wij horen echter signalen dat er bij inwoners en ondernemers behoefte is aan het “al oude inloop” van het gemeentehuis. Wij vragen het college om te onderzoeken naar de mogelijkheden voor een “inloop” zonder afspraak. (MOTIE)
Wij moeten oren en ogen blijven houden voor niet digitaal vaardige inwoners en ondernemers.
Sinds het BMC rapport van 2019 is er financieel geïnvesteerd om onze organisatie op orde te krijgen. Met vallen en opstaan nemen we kleine stapjes.


Goede dienstverlening komt niet zomaar uit de lucht vallen en is alleen met een zak geld niet op te lossen. Werkomgeving, collegialiteit en waardering spelen vaak een grotere rol.
Niet alleen onze ambtelijke organisatie heeft een verantwoordelijkheid, de gemeenteraad heeft als “werkgever” ook een verantwoordelijke rol. Laten we deze verantwoordelijkheid samen ter harte nemen, door bijvoorbeeld het organiseren van informele bijeenkomsten aangaande beleid, visies of voortgang hiervan. Als goed voorbeeld noemen wij de bijeenkomst wegen en bruggen onderhoud van afgelopen zaterdag.


Sociaal Domein:
WMO beleid en Jeugdzorg mogen in de aankomende onzekere tijden geen kind van de rekening worden.
Zorg er als gemeente voor dat hulp en ondersteuning voor diegene die het nodig hebben bereikbaar en betaalbaar blijft. Zoals we afgelopen week via diverse media hebben gehoord en gezien krijgen chronisch zieken geen aanvullende energievergoeding voor gebruik van bijvoorbeeld een tillift, elektrische rolstoel of beademingsapparatuur. Ook is een behaaglijk warm huis een must voor chronisch zieken. Dat is geen verspilling, maar een noodzaak om te kunnen leven. Wat heb je aan een elektrisch hulpmiddel als je je de elektriciteitskosten niet kunt veroorloven? En niet te vergeten mensen in woongroepen die vaak vanwege diverse redenen gekozen hebben voor één aansluiting voor gas en elektra (en één energiecontract) mogen niet de dupe worden van het energieplafond.


Verder vragen wij het college te onderzoeken of er inwoners van Midden-Drenthe zijn die gebruik maken van een spraakcomputer. De software wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars, echter in veel gevallen de spraakcomputer en bijbehorende middelen niet. Mochten er in Midden-Drenthe gevallen bekend zijn waar dit probleem zich voordoet is er dan een mogelijkheid om deze voorzieningen op enigerlei wijze vanuit de gemeente bekostigd te krijgen? Maatschappelijke ondersteuning valt of staat met vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente Midden-Drenthe heeft een Regeling Mantelzorgwaardering. Inwoners die mantelzorg ontvangen kunnen Mantelzorgwaardering aanvragen. Deze waardering, in de vorm van een vergoeding, kunnen zij geven aan de persoon of personen die mantelzorg geven. Wij vragen het college om te onderzoeken of een verhoging van deze vergoeding mogelijk is om te maken kosten voor een mantelzorger te verzachten en hen de waardering te geven die men verdient.


Tot slot:
Afgelopen tijd hebben we op het platteland kunnen constateren dat door verschillende oorzaken de kloof tussen het platteland en randstad groter is geworden. Voorzieningen als openbaar vervoer of een geldautomaat verdwijnen van het platteland. Belangrijke zaken die ook essentieel zijn voor de leefbaarheid van onze dorpen en buurtschappen. Het nog steeds onduidelijke en zwalkend stikstofbeleid heeft het vertrouwen in de overheid geschaad. Mocht het op enigerlei wijze gedwongen uitkopen van boerenbedrijven in Midden- Drenthe aan de orde komen dan zullen wij daar als Gemeentebelangen BBBondgenoot niet aan mee gaan werken!
En dan hebben we nog de wolf.


In 1982 werd de Conventie van Bern van kracht waarbij alle Europese landen overeen zijn gekomen om naast vele anderen soorten, de wolf beschermde diersoort aan te merken. De wolven populatie in Europa groeide en groeide waardoor hun leef- en jaaggebied groter en groter werd. In maart 2015, na ruim 150 jaar, werd de wolf weer in Nederland gezien.


En sindsdien heeft de wolf zich in diverse delen van ons land gevestigd. Zo ook in Midden-Drenthe. De verwachtingen zijn dat de komende jaren diverse wolven een territorium in Nederland zullen vestigen. Kortom, de wolf zal ons land, maar ook Midden-Drenthe, niet op een natuurlijke wijze meer verlaten.


De wolf is zo langzamerhand een “vaste gast” in Midden-Drenthe. Het leed dat de wolf veroorzaakt door koeien, schapen en paarden te zien als prooi heeft veel impact op het welzijn van deze dieren en hun eigenaren. Ook komt naar onze mening de veiligheid van inwoners en toeristen in het gedrang. De bezorgdheid en gevoel van onveiligheid neemt toe. De gemeente Midden-Drenthe geeft eigenaren de gelegenheid hun dieren te beschermen, door in sommige gevallen vergunningsvrij hogere afrastering te plaatsen.


Toch kunnen wij de zorgen, de angst en het verdriet op geen enkele wijze wegnemen. De huidige situatie waarbij onze inwoners, maar ook koeien, schapen en paarden zich niet meer veilig voelen vraagt om een snelle effectieve oplossing.


Wij vragen het college om schriftelijk de bezorgdheid, gevoel van onveiligheid en angst aangaande de wolf in Midden-Drenthe aan Provinciale Staten van Drenthe, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Europese commissie kenbaar te maken en zorg te dragen voor een effectieve oplossing en aanpak van de wolf.