Meteen naar de inhoud

Algemene beschouwingen begroting 2020

  • door

Sociaal en Ondernemend Midden-Drenthe, dat bouwen we met elkaar. De financiën voor 2020 geven een rooskleurig beeld, wij staan er als Gemeente Midden-Drenthe goed voor, met ruimte voor investeringen. In de begroting van 2020 zien we een sociale en ondernemende ontwikkeling voor Midden-Drenthe. Dit zien wij vooral op het gebied van inwonersparticipatie. Hierin zijn afgelopen jaar grote stappen gezet, denk daarbij aan een Duurzaamheidsvisie en Omgevingsvisie, waarbij inwoners, ondernemers en stakeholders gedurende diverse gesprekken op locatie nauw betrokken waren. Wij gaan er van uit dat bij de tot stand komen van bijvoorbeeld het Jeugdakkoord en Sportakkoord deze ingeslagen weg van inwonersparticipatie zijn weg zal vervolgen. Voor wat betreft het Jeugdakkoord moeten jongeren centraal staan!


Ook bij de renovatie van De zes Lanen in Westerbork gaan wij er van uit dat de inwoners in het gehele traject nauw worden betrokken en inspraak hebben. College, wij rekenen op u!


Onderwijs is de basis voor de toekomst. Gemeentebelangen vind een breed en goed aanbod van onderwijs in kleine en grote dorpen van belang en het houd tevens de leefbaarheid van een dorp in stand. Om een goed aanbod van onderwijs in de toekomst betaalbaar te houden, zijn wij voorstander van samenwerking of fusie van bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. Een goed voorbeeld is de nieuwe VO-school in Beilen.

Met de vaststelling van de Beleidsnota Bewegen en Leefstijl zijn wij, als
gemeente Midden-Drenthe een goede weg ingeslagen. Extra stimuleren van
gym en sport op scholen, goed betaalbaar sportbeleid, betaalbare sportvoorzieningen en sportaccommodaties duurzaam en bij de tijd geven wat ons betreft mogelijkheden voor de nabije toekomst. Denk daarbij aan de ontwikkeling van Sportpark Perkenslag en survivalbaan in Westerbork waarbij Gemeentebelangen erop vertrouwd dat deze 2 ontwikkelingen eind 2020 gerealiseerd zijn. De Drenthe-hal in Beilen is wat ons betreft over de houdbaarheidsdatum heen. Wij zouden daarom ook graag zien dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomst van de Drenthe-hal. Wat Gemeentebelangen betreft gaan we voor een nieuwe Drenthe-hal.

Gemeentebelangen is zeer verheugt met in de Begroting 2020 genoemde
ontwikkelingen van de wijk Borkerhout in Westerbork. Het Centrumplan Beilen kent inmiddels een lange geschiedenis, wanneer worden de plannen in uitvoering gebracht? Centrumvisie Westerbork staat nu in de voorbereidende fase, wij gaan er van uit dat de samenwerking met inwoners en ondernemers zonder al te veel hobbels zijn vervolg gaat vinden om tot een goed en breed gedragen centrumvisie Westerbork te komen.

De “scheve schaats” rondom Airsoft hebben hopelijk het vertrouwen in de tot stand koming van een Centrumvisie Hooghalen geen schade toegebracht en wij hopen op een goede verstandhouding met het dorp Hooghalen bij de
ontwikkeling hiervan.

Inmiddels is onze gemeente gestart met de pilot vitale vakantieparken.
Zowel het park De Hullen als Hart van Drenthe zijn betrokken bij deze pilot. Gemeentebelangen ziet graag , dat na jaren van onduidelijkheid voor de zomer van 2020 een voor een ieder acceptabele uitkomst van de pilot voor handen is.

Buurt- en dorpshuizen zijn de spil in buurten en dorpen. Wij pleiten ervoor dat het bestaansrecht van deze buurt- en dorpshuizen gewaarborgd blijven.
Uiteraard heeft dit een kostenplaatje, wij zouden daarom graag zien dat in
2020 begonnen gaat worden met een verduurzaamheidstraject voor buurt- en dorpshuizen waarbij de gemeente een faciliterende rol gaat spelen.

Afgelopen jaar zijn er in onze gemeente een aantal zichtbare ontwikkelingen gestart op het gebied van woningen voor starters, doorstromers en ouderen. Gemeentebelangen heeft nog wel de wens om ook levensloopbestendige woningen in alle dorpen te gaan stimuleren.

Midden- Drenthe is een toeristische gemeente met veel veelzijdige fietspaden. Echter stagneren momenteel de aanleg van een 2-tal fietspaden, namelijk; Garmingestukken en Drijber. Gemeentebelangen gaat er van uit dat het College voortvarend te werk gaat om de gronden voor het aanleg van de fietspaden te verwerven.

Eind 2018 werd het ons duidelijk dat er problemen in onze gemeentelijke
organisatie waren. Hierdoor zijn in het afgelopen jaar verbetertrajecten gestart. Gemeentebelangen ziet dat er op aantal punten de goede weg is ingeslagen. Maar we zijn er nog niet, maar wij rekenen erop dat onze nieuwe Gemeentesecretaris het op de rails gaat krijgen.

Tot slot, de communicatie. Wij zien en horen nog steeds dat er in de communicatie vanuit bestuur en organisatie vaak te wensen overlaat.
Wij hopen dat er in 2020 eindelijk een zichtbare en hoorbare verbeterslag zal zijn. Onze inwoners hebben recht op een heldere en duidelijke communicatie.