Meteen naar de inhoud

Algemeen beschouwingen 03-11-2016

  • door

Een vervolg op onze perspectief nota.

Daar hebben wij al aangegeven wat voor ons de insteek naar de toekomst is. Het College van B&W heeft nog al eens een andere mening toegedaan. Dat zij zo….! Gemeentebelangen krijgt wekelijks reacties van onze inwoners van ondersteuning. Dus gaan wij blijmoedig door op de ingeslagen weg. De Gemeentelijke financiën in onze gemeente is gezond! Gezien deze gezonde financiële positie kunnen er volgens ons weer extra investeringen plaats vinden. Dus geen lapwerk meer in het Centrum van Beilen, maar een Centrumplan wat zijn recht doet aan Beilen. Wij roepen de wethouder op om op korte termijn met een uitgewerkt Centrumplan voor Beilen te komen. Gemeentebelangen heeft al een uitgewerkt Centrumplan Beilen op de plank liggen en wordt reeds gedragen door enkele ondernemers. 

Het huidige wegen- en bruggenonderhoud wordt dankzij de inzet van onze afdeling Openbare Ruimte op een dusdanig niveau onderhouden dat er zich nog weinig knelpunten voordoen. Wel is het raadzaam om weer te gaan investeren in wegen- en bruggenonderhoud om grotere problemen in de nabije toekomst voor te zijn. Deze conclusie werd ook getrokken door de rekenkamercommissie. Gemeentebelangen zou graag het bestaand budget voor bruggen- en wegenonderhoud verhoogd zien met €150.000,–. 

Wij zijn zeer tevreden met het toekomstig fietspad langs het Oranjekanaal. Wij zijn blij dat er inmiddels een projectgroep Wegen en Bruggen is opgestart. 

De schop is nog steeds niet in de grond bij sportpark Noord-West. Gemeentebelangen zou graag zien dat de wethouder zijn belofte na zou komen door nu eindelijk eens een keer woorden om te zetten in daden!

Onze samenleving kan inmiddels niet meer zonder vrijwilligers. Zij zijn de spil voor vele verenigingen, maatschappelijke ondersteuning en begeleiding. Gemeentebelangen vindt dan ook dat de VOG ( verklaring omtrent Gedrag ) voor iedere vrijwilliger gratis vanuit de gemeente beschikbaar gesteld dient te worden. De financiële middelen kunnen wij uit het WMO budget halen want vrijwilligers zijn er voor maatschappelijke ondersteuning!  

Gemeentebelangen vindt dat het schoolzwemmen weer terug zou moeten komen. Het sporten, bewegen en veiligheid van een kind vinden wij zeer belangrijk. Gemeentebelangen zou graag € 50.000,– investeren in het schoolzwemmen. 

Het moet maar eens een keer afgelopen zijn met bezuinigingen op begraafplaatsen. Het onderhoudsniveau is al minimaal. Gun mensen een waardige rustplaats en geef nabestaanden “de plek” die zij graag voor hun dierbaren voor ogen hadden. Gemeentebelangen wil € 20.000,– uit de leefbaarheidsreserve beschikbaar stellen. 

De Gemeente MiddenDrenthe is een prachtige gemeente om te recreëren. 14% van de werkgelegenheid is een baan in de toeristensector, laten wij hier zuinig op zijn. Een verhoging van de toeristen belasting brengt de recreatie sector in zwaar weer. Door steeds maar de toeristenbelasting te verhogen wordt de recreatieondernemer steeds meer de mogelijkheid ontnomen om te investeren in het bedrijf. Niet of nauwelijks nog investeren in een recreatiebedrijf heeft tot gevolg dat er een teruglopend aantal overnachtingen ontstaan. De recreatieondernemer zou om dit op kunnen vangen door zijn overnachtingstarieven te verhogen, met tot gevolg een slechtere concurrentiepositie wat uiteindelijk weer zal leiden tot nog meer problemen in de recreatiesector. De jaarlijkse omzet van de toeristensector in de Gemeente Midden Drenthe bedraagt € 87.000.000,–. Gemeentebelangen vindt dat wij beter kunnen gaan inzetten op een verhoging van de jaarlijkse omzet. Dit kunnen wij bereiken door de toeristenbelasting te verlagen naar 

€ 1,10. Dit maakt de concurrentie positie ten opzichte van omliggende gemeente sterker en zal een positieve invloed hebben op de gehele omzet in de toeristensector. De ondernemers moeten weer ruimte krijgen om in hun parken en campings te kunnen investeren. Laten wij door verhoging van de toeristenbelasting niet gaan beginnen met het afbreken van deze sector. Dit zal niet ten goede komen voor de recreatiesector en werkgelegenheid! 

Gemeentebelangen wil snel duidelijkheid over het wel of niet permanent wonen op bungalowparken. Het wordt tijd voor een definitieve oplossing. Wij vinden dat er per park gekeken zou moeten worden wat de beste oplossing voor dat park zou kunnen zijn. Wat ons betreft zou een dubbelbestemming mogelijk moeten zijn.

Gemeentebelangen keurt het verhogen van de OZB af. 

Nog steeds is de stankoverlast bij Noblesse nog niet te einde. Wanneer komt er een eind aan deze misère? Telkens weer worden er vanuit Noblesse pogingen ondernomen om de stankoverlast tegen te gaan, helaas nog steeds zonder resultaat. Voor omwonenden van Noblesse wordt het steeds vermoeiender en uitzichtlozer op een goede oplossing. Gemeentebelangen eist een goede oplossing en daadkracht. Gemeente pak je verantwoording!

Tot slot, communicatie. 

Wij pleiten voor een goede communicatie richting onze inwoners. Een open houding voorkomt veel misverstand en doet de betrouwbaarheid in onze overheid toenemen. Wees ten alle tijde helder en duidelijk.