Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen Midden-Drenthe:

De gemeenteraadsverkiezing hebben we weer achter ons, onze partij is uitgebreid van 1 naar 2 zetels. Onze stem wordt nu dus beter in de gemeenteraad beluisterd. Dat is ook wel nodig, want de economische vooruitzichten zijn nog steeds dusdanig dat een nieuw gekozen gemeenteraad niet ontkomt aan bezuinigingen en lastenverzwaring. Wij vinden als Gemeentebelangen Midden-Drenthe dat deze bezuinigingen en lastenverzwaringen met een juist en goed gemotiveerde onderbouwing genomen dienen te worden!

Wij zien lastenverzwaringen voor onze burgers niet als een bezuiniging, maar als een middel om snel een tekort in onze begroting op te vangen! Als er bezuinigingen doorgevoerd dienen te worden, dan begin je meestal bij je eigen gemeentelijke organisatie. Een gemeentelijke organisatie zal zich bewust moeten zijn dat “de bomen niet meer tot aan de hemel groeien”. Een goed personeel, inkoop- en uitvoeringsbeleid zal hieraan ten grondslag moeten liggen. In plaats van inhuur extern personeel, zullen wij meer gaan inzetten op flexibele inzet van eigen gemeentelijk personeel.

Ook investeren en stimuleren van de gemeentelijke economie staat bij ons hoog op de agenda, huidige en nieuwe ondernemers zullen van ons de mogelijkheid moeten krijgen om, binnen de geldende regelgevingen, een zeer goed ondernemers klimaat te kunnen creëren, hierin speelt een snelle glasvezel internetverbinding, goede bereikbaarheid dorpen, buitengebied en bedrijventerreinen en waar mogelijk het hebben van een bedrijf aan huis, een zeer belangrijke rol, ook in onze kleine dorpskernen en buitengebieden!

Landbouw/veehouderijen
Landbouwbedrijven en veehouderijen dienen meer de mogelijkheid te krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een duurzaam en economische sterke bedrijfstak. Veel van onze burgers vinden hun baan in deze bedrijfstak. Om dit voor de toekomst ook te kunnen garanderen zullen wij er voor moeten waken dat de groei, dan wel doorgroei van deze bedrijven niet op “slot” komt te zitten. Wij, als Gemeentebelangen Midden-Drenthe willen daarom investeren in een goed plattelandsbeleid waarin ruimte wordt gecreëerd voor ontwikkeling van landbouwbedrijven en veehouderijen.

Verhoging van afvalstoffentarieven is voor ons als Gemeentebelangen Midden-Drenthe niet bespreekbaar. De afgelopen jaren is de afvalstoffenmarkt sterk in beweging. De storttarieven van afvalverwerkers staan onder grote druk. Deze grote druk heeft voordelen voor leveranciers van afval aan deze afvalverwerkers. De gemeente Midden Drenthe heeft de afgelopen jaren verzuimd om te kunnen profiteren van deze lagere stort- en verwerkingskosten. De gemeente Midden Drenthe had te dure meerjarige contracten afgesloten met afvalinzamelaars en –verwerkers. Hierdoor heeft de gemeente Midden Drenthe en de inwoners nog steeds niet kunnen profiteren van prijsdalingen in de afvalmarkt. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil dat de inwoners zo snel mogelijk kunnen profiteren van goedkopere afvalverwerkingskosten. De besparing op de gemeentelijke afvalstoffen kan hierdoor oplopen tot -20%.

Ook een verhoging inzamelingstarieven gemeentelijke milieustraat is wat ons betreft uit den boze, en moet weer worden teruggedraaid. Als de gemeentelijke tarieven voor de milieustraat gaan stijgen, dan zullen naar ons inziens illegale afvalstorten in het buitengebied toenemen. Het opruimen van deze illegale afvalstortingen zijn voor rekening van de gemeente Midden Drenthe, voor u als burger!

Het stimuleren van woningbouw, door verlaging van de huidige grondprijzen is voor ons als Gemeentebelangen Midden-Drenthe een belangrijk punt. Door deze maatregel stimuleren wij de plaatselijke economie. Directe effecten voor plaatselijke bouwbedrijven, installateurs en schildersbedrijven. Indirect voor de plaatselijke middenstand, ook in de kleine kernen en buitengebieden. Onze gemeente moeten “leefbaar” blijven. Wij moeten zorgen dat er voor onze burgers, zowel jong als oud, genoeg mogelijkheden zijn om zich in de Gemeente Midden-Drenthe kunnen blijven ontwikkelen ( lager- en voortgezet onderwijs ), prettig kunnen wonen ( betaalbare woningen, mogelijkheden voor levensloop woningen ), recreëren ( goede sportvoorzieningen en ontspanningsmogelijkheden ) en werken ( goede faciliteiten voor ondernemers, middenstand en agrarische bedrijven ), hierin speelt de ontwikkeling en aanleg van een goed glasvezelnet voor al onze inwoners en bedrijven een zeer belangrijke rol! Ook het “up-to-date” houden van ons gemeentelijk wegennet is van essentieel belang. Wij van Gemeentebelangen Midden-Drenthe willen niet bezuinigen op wegenonderhoud, maar juist investeren! Ons wegennet is van dusdanig niveau dat bezuinigingen onverantwoord zijn. Door te investeren in wegen- en bruggenonderhoud voorkomen wij dat ons wegennet nog meer verslechterd en wij als gemeente in de toekomst opgescheept worden met grote tekorten gemeentelijke begrotingen. Ook voor het leefbaar houden en stimuleren van ontwikkelingen in onze buitengebieden. Is een goed wegenonderhoud van essentieel belang! Wij van Gemeentebelangen Midden-Drenthe zijn bereid om vanuit de gemeentelijke reserves hiervoor gelden vrij te maken!

Toerisme
Toeristen weten onze gemeente steeds meer te vinden, dit willen wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe blijven stimuleren. Maar met een verhoging van de toerismebelasting wordt het toerisme eerder afgebroken. Wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe vinden een verlaging van de toeristenbelasting een betere stimulans om het toerisme in en naar Midden-Drenthe te stimuleren. Door verlaging van toeristenbelasting, actieve voorlichting en informatievoorziening zullen meer toeristen Midden Drenthe weten te vinden. Door een toename van toeristen profiteert niet alleen onze gemeente, maar ook de toeristenbranche, middenstand en horeca zullen hiervan profiteren. De werkgelegenheid blijft hierdoor in deze bedrijfstakken gehandhaafd of zelfs groeien!

WMO beleid
Bezuinigingen op het WMO beleid kunnen wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe niet accepteren. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil samen met lokale organisaties ( WMO raad ) een goed en passend WMO beleid in onze gemeente waarborgen. Het inhuren van dure externe instellingen gaat ten koste van het WMO beleid. Door dure inhuur van externe organisaties verdwijnen teveel WMO-gelden in de “zakken” van externe instanties en komt het niet ten goede aan de burger die werkelijk hulp en zorg nodig hebben. De gemeente Midden Drenthe heeft een zorgplicht voor haar burgers. Goede betaalbare zorg en voorzieningen zijn van essentieel belang. De financiën en zorgmiddelen moeten ingezet worden bij onze burgers die daar behoefte aan hebben!

Ons doel blijft daarom, het werken aan:

–       Kleiner en efficiëntere gemeentelijke organisatie !

–       Verlaging gemeentelijke afvalstoffenheffing !

–       Geen verhoging OZB !

–       Verlaging toeristenbelasting !

–       Verlaging grondprijs nieuwbouwlocaties !

–       Stimuleren duurzaam en modern ondernemers klimaat, middenstand en agrarische ontwikkelingen !

–       Glasvezel voor al onze inwoners en bedrijven!

–       Behoud van kwalitatief goed lager- en voortgezet onderwijs !

–       Geen bezuinigingen WMO beleid !

–       Investeren in bruggen- en wegenonderhoud!

–    Een helder en transparante communicatie tussen gemeente en burger.

Over ons

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is een plaatselijke politieke vereniging in de gemeente Midden-Drenthe, zonder binding met enige provinciale of landelijke partij of groepering. Inspraak, daadwerkelijke medezeggenschap en betrokkenheid van de inwoners bij het beleid van de gemeente nemen in de uitgangspunten van Gemeentebelangen Midden-Drenthe een prominente plaats in. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar inspraak én daadwerkelijke medezeggenschap van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. Hiermee kan een verkleining worden bereikt van de afstand tussen de gemeentelijke overheid en de inwoners van de gemeente. Een gemeente kan alleen dan goed bestuurd worden als zij haar inwoners tijdig bij belangrijke beleidsvoornemens betrekt en wel zodanig tijdig dat de mening van de inwoners nog invloed kan hebben.

Als Gemeentebelangen Midden-Drenthe zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste inwoners, die graag mee willen denken en werken aan het politieke klimaat in onze Gemeente. We zijn ook op zoek naar inwoners die als klankbord willen fungeren. Als u ons wilt helpen, schroom dan niet, en neem contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk via het contactformulier.

Contact

Contact opnemen via e-mail : info@gemeentebelangen-midden-drenthe.nl

Of telefonisch via (0593) 56 24 13

Oranje

Vanavond zeer emotionele en heftige bijeenkomst in De Windjammer in Oranje bijgewoond. Het College van B&W en voltallige raad heeft vanmiddag aangegeven de afspraken met Oranje niet te willen schenden. Maar blijkbaar kan een Gemeente geen bindende afspraken maken aangaande vluchtelingen opvang. Draagkracht vluchtelingenopvang daalt hiermee ver onder nul. Na een lange en moeilijke weg had Oranje ingestemd met 700 vluchtelingen. Al die tijd heeft het dorp zich keurig gedragen en hun verantwoordelijkheid genomen. Maar vanavond in De Windjammer is door de mededeling van staatssecretaris Dijkhoff ( VVD ) alles voor niets geweest. Een dorp met 140 inwoners krijgt er maximaal nog eens 700 vluchtelingen bij, totaal 1400 inwoners. Nergens in Nederland is de verhouding zo scheef als in Oranje. De opvang van vluchtelingen is een Landelijk probleem, een Europees probleem, een Wereld probleem. We zullen er met z’n allen wat aan moeten doen maar wel op een evenredige manier. Helaas is dit te laat voor Oranje. Voor een 2e maal wordt het dorp overdonderd en belazerd. Waarom is een Staatssecretaris zo eigenwijs? Van wie heeft hij dat meegekregen? Waar zijn de normen en waarden van deze man? De overheid heeft een Zorgplicht, zorgen voor een goed woon en leefklimaat, kunnen we dat nog zeggen voor Oranje? Het is in en in triest!!

Afvalscheiding? Maar wel ten voordele van onze inwoners!

Woensdag 9 juni 2015, op de agenda van de commissie ruimte & groen, staat als opiniërend agendapunt: Afvalstoffenbeleid 2016-2019.
Afvalstoffenbeleid! Het woord zegt het al, hoe gaan wij in de nabije toekomst om met ons afval en hoe of wat gaan wij als gemeente Midden-Drenthe er voor doen om het in te zamelen en te scheiden.
In de commissie ruimte & groen werd door Gemeentebelangen eerst gesteld dat afvalscheiding aan de verkeerde kant van de gehele afvalcyclus begint.
Het zou eigenlijk moeten beginnen bij de producenten van producten en verpakkingsindustrie. Zij zouden ons als burgers minder moeten gaan opzadelen met verpakkingsmateriaal! Helaas valt dit onder landelijk overheidsbeleid, hierin kunnen wij op lokaal niveau weinig veranderen, maar het zou het inzamelen en scheiden van afvalstoffen een stuk gemakkelijker maken.
Iedereen doet op zijn manier al min of meer aan afvalscheiding. Denk aan het oud papier, kleding en glas.
Maar er kan meer, kijk bijvoorbeeld eens naar plastic, drankkartons en blik.
Deze producten verdwijnen nu voor het overgrote deel bij ons restafval.
De gemeente Midden-Drenthe laat het restafval nu door Attero na scheiden, wat op zich geen verkeerde manier van restafvalscheiding is.
Maar in het concept Afvalstoffenbeleid 2016-2019 wordt er geopperd om meer aan “bronscheiding”, dus scheiding van afval bij de bron, onze burgers. Op zich geen slechte gedachte, plastic, drankkartons en blik kunnen wij als burger uit het restafval houden, men is alleen 1 vuilcontainer nodig om deze afvalstoffen in te deponeren. Maar het voor af scheiden van afvalstoffen zal wel financiële voordelen voor onze burgers moeten hebben. En dan spreken we niet van een paar euro’s.
Plastic levert immers geld op. Deze financiële voordelen zoude wij graag aan onze inwoners toe willen laten komen, onder het mom van “afvalscheiding loont”.
Gemeentebelangen is van mening dat afvalscheiding voordelen moet opleveren voor onze burgers, hun inzet om afvalstoffen bij de bron te gaan scheiden zal volgens ons beloond moeten worden met een lagere afvalstoffenheffing.
Door ons commissielid Jan Jonker werd het idee geopperd om te gaan kijken of in onze kleinere dorpen “mini-milieu straten” gerealiseerd kunnen worden.
Inwoners met grofvuil, chemisch afval of wit- en bruingoed hoeven dan niet naar de Milieu-straten in Beilen of Westerbork te rijden. ( elke gereden kilometer is ook milieubelastend ). Maar kunnen deze afvalproducten in hun nabije omgeving inleveren. Afvalscheiding aan “de bron” komt hiermee wel heel dichtbij.
Gemeentebelangen hoopt dat dit idee serieus wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het Afvalstoffenbeleid 2016-2019.
Gemeentebelangen zal het vervolgtraject van ons afvalstoffenbeleid 2016-2019 kritisch, maar constructief, blijven volgen!

MFA de Spil Bovensmilde – Geen blanco cheques

MFA De Spil in Bovensmilde, vanaf de start, zeg maar een verkeerde start, in 2007 is deze Multifunctionele accommodatie het zorgenkindje in onze Gemeente. Jaar in jaar uit werd door onze gemeente €20.000,- structureel bijgepast in de financiën. Daarbij kwam nog een bedrag van €
15.000,- incidenteel.

In de raadsvergadering van donderdag 28 mei stond de financiële malaise van MFA De Spil weer op het programma. Het college voorstel, welke zonder enige duidelijke onderbouwing en toekomstvisie, werd behandeld, gaf een jaarlijkse structurele bijpassing van €40.000,- ! Onder het mom van, wij willen een nieuw bestuur ( lees: PvdA bestuur ) een goede financiële start meegeven. Of iemand die voor een “bestuur” wordt gevraagd dat laat afhangen van de financiële situatie van de organisatie waarvoor hij of zij gevraagd worden. Voor ons is het meer een jaarlijks cadeautje van wethouder Dolfing ( PvdA ) aan Bovensmilde.

Gemeentebelangen heeft de leefbaarheid in dorpen en buurten hoog in het vaandel. Dorpshuizen en buurtgebouwen spelen daarin een cruciale rol. Maar wat betreft MFA De Spil in Bovensmilde gaat het, wat ons betreft, toch een stap te ver. Wij hebben wethouder Dolfing in de raadsvergadering gevraagd of hij bereid was het voorstel mee terug te nemen en deze aan te gaan vullen met een helder en onderbouwend financieel plan met toekomstvisie. Als dat voorstel er zou liggen waren wij bereid om voor het voorstel te stemmen. Deze toezegging werd niet door de wethouder overgenomen, zodat wij genoodzaakt werden om tegen het huidig voorstel te stemmen. Dorps- en buurthuizen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en buurten. Maar het voorbestaan van deze dorps- en buurthuizen moet volgens ons wel gebaseerd zijn op een helder en onderbouwend financieel beleid met toekomstvisie en perspectief.

Wij geven geen “blanco cheques”!

Asielzoekerscentrum Oranje

Maandag 24 november jl. was er een extra gemeenteraadsvergadering. De agenda bevatte 1 onderwerp, namelijk het Asielzoekerscentrum in Oranje. Het werd een vergadering die tekenend is voor het huidige beleid in de gemeente. De burgemeester maakte bekend dat het aantal asielzoekers in Oranje uiteindelijk 1000, in plaats van 1400 zal gaan worden. Volgens ons is dat nog steeds teveel voor een dorp zoals Oranje. In het overleg die wij hebben gehad met diverse inwoners van Oranje werd steeds als maximum het aantal van 350 genoemd. In deze gemeenteraadsvergadering  werd ons duidelijk dat de wethouders geen excuus aan de bewoners van Oranje wilden aanbieden. Zij geven wel toe, dat ze het een volgende keer op een andere manier zouden doen. Ook de PvdA, CDA, CU en GL bleven de wethouders hierin volledig steunen.Wij als oppositiepartijen hebben vervolgens een motie van afkeuring ingediend. Deze motie werd met 13 tegen 10 stemmen verworpen. Volgens ons is het vertrouwen in de verantwoordelijke wethouders op het moment flink gedaald. Want de belangen van de bewoners van Oranje zijn volgens ons niet verdedigd. dhr. Baas, is hierheen gehaald om de verhoudingen in de gemeenteraad weer te normaliseren. Dit zal volgens ons voor alle partijen in de raad moeten gelden en niet alleen voor de oppositie. Een besluit over een dorp nemen zonder dit vooraf met de bewoners te bespreken, getuigt volgens ons niet van goed bestuursschap. Er komt nu wel hersteloverleg, maar dat is en blijft lapwerk waarbij de belangen van de bewoners niet meer goed behartigd kunnen worden.

Blauwe parkeerzone in Beilen

Volgens ons is de inloopavond geen succes geworden, het was meer een presentatie van punten dan een bijeenkomst om te discussiëren. Bovendien zijn wij van mening dat je bij een dergelijk plan wat consequenties voor de omwonenden heeft, dit alleen in goed overleg met de omwonenden kunt realiseren. Zolang dit niet gebeurt, zijn wij tegen de blauwe zone.