Nieuwe VO-School locatie Oostland

6 februari 2018, commissie Zorg & Welzijn behandelt onder andere het budget ( 17.1 miljoen ) en locatiekeuze van de nieuwe VO-School in Beilen. Ten eerste willen wij benadrukken niet tegen de bouw van een nieuwe VO-School te zijn. in tegendeel, voortgezet onderwijs is en blijft voor Midden-Drenthe van groot belang. het geeft onze Gemeente en het dorp Beilen een extra plus.
Waar wij als Gemeentebelangen wel problemen mee hebben is de manier zoals de plannen voor de nieuwbouw tot stand zijn gekomen. Het woord “communicatie’ lijkt vaak uit het woordenboek van het College van Midden-Drenthe te zijn geschrapt. Met als gevolg een “foute” start bij ontwikkeling van plannen in een omgeving. Zo ook bij de locatie keuze voor een nieuwe VO-school “De Haven” ( budget was toen vastgesteld op ruim 15 miljoen ). De locatie zoals die door het College in eerste instantie werd geopperd betrof nieuwbouw van een VO-school boven het water in de haven van Beilen. Met omwonenden werd niet of nauwelijks gecommuniceerd en de Raad van Midden-Drenthe stemde ( behoudens Gemeentebelangen ) voor deze locatie keuze boven het water in de haven van Beilen. Maar dan, de omwonenden van rondom de haven beginnen zich te roeren en laten duidelijk weten geen voorstander te zijn van de door de raad vastgestelde locatiekeuze. Dit hadden College en hun coalitiepartijen niet verwacht, maar de toon was gezet!

Wat nu?

Onder het mom van “we zijn in onderzoek” werd de locatiekeuze even op hold gezet. Weken gingen voorbij, totdat het pand van Oostland Woonland te koop kwam te staan. Zou dat de redding voor het College kunnen zijn? Jawel, Oostland Woonland werd voor 1,2 miljoen aangekocht en om de panden te kunnen slopen was nogmaals ruim 3 ton nodig, in totaal ruim 1,5 miljoen euro.
Het door het college en raad vastgestelde locatie keuze boven het water in de haven van Beilen werd eenvoudig aan de kant geschoven en men toverde 8 nieuwe locaties in en rondom de haven uit de hoge hoed. Locatie Oostland had van de 8 locatie al de voorkeur van het College. Wij vragen ons dan af, waarom je eerst weer 8 locaties op papier zet, als men toch al een voorkeur heeft! Keuze was er dus alweer niet. Enig probleem was het budget, de ruim 15 miljoen was niet voldoende, er moest nog 2,1 miljoen door de gemeente ( lees belasting betalende inwoners ) bij gepast worden! En zo geschiede op dinsdagavond 6 februari 2018. Zonder probleem of tegenspraak werd door de PvdA, CDA, VVD, D66 en Christen Unie akkoord gegaan met een verhoging van het budget tot ruim 17,1 miljoen en met locatie Oostland.
Maar, aan het eind van het agendapunt kwam er nog een “klein aapje” uit de mouw. Omdat de VO-School op zijn vroegst in 2022 gereed zal zijn, kon de Wethouder geen garanties afgeven op nog eventueel benodigde verhogingen van het budget.
Kortom, er wordt straks op 22 februari 2018 een raadsbesluit genomen voor een budget van 17.1 miljoen, met in het achterhoofd dat dit wel eens niet genoeg zou kunnen zijn.
U als belastingbetaler staat aan de zijlijn en mag straks de portemonnee trekken!

Verkiezingsprogramma 2018

Samen werken met u…. Gemeentebelangen!

Op 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Dit is voor u, als kiezer, het moment om invloed te kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid.

De afgelopen vier jaren hebben het college en coalitiepartijen weinig “samenwerking” en “in samenspraak” gemeentelijk beleid gevoerd.

Vaak waren “plannen” al gesmeed voordat er überhaupt met u als bewoners was gecommuniceerd.

Wij geloven in lokale democratie. Wij zijn van mening dat alle inwoners zelf mee mogen beslissen over hun leefomgeving. Gemeentebelangen Midden-Drenthe is daarom groot voorstander van burgerparticipatie bij ontwikkeling en nieuwbeleid aangaande leefomgeving, buurt- en dorpsontwikkelingen.

Onze inwoners zijn “ervaringsdeskundigen” als het gaat om hun openbare ruimte; immers u verblijft en woont hier. Wanneer het dan anders, of heringericht moet worden, is het toch logisch dat u hierover meepraat en dat de politiek ook daadwerkelijk luistert?

Lees het gehele verkiezingsprogramma via onderstaande link.

 

Verkiezingsprogramma

Lesruimte MFA groene borg Westerbork

Ons inziens is er sprake van ruimtegebrek, het is niet wenselijk dat een lerarenkamer of een handenarbeidlokaal wordt gebruikt om een tekort aan lesruimte op te vangen. Éen unit plaatsen is te weinig, wij streven nog steeds naar een adequate oplossing in de vorm van voldoende leslokalen en een structurele oplossing voor dit probleem.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is Wethouder Bent van gedachte verandert en is er in tegenstelling tot een week eerder ineens geen sprake meer van huisvesting in ’t Aole gemientehuus en blijkt het wel mogelijk om een noodlokaal bij MFA de Groene Borg te plaatsen. Wat het geheel bijzonder maakt is dat de nu gehanteerde oplossing als eerste idee werd gebracht door de Groene Borg zelf, de wethouder en dus het college hebben hier geen gehoor aan gegeven, toen eenmaal bekend werd dat er een motie in de raad zou komen voor de gewenste oplossing in plaats van huisvesting in ’t Aole gemientehuus draaide het college volledig om van mening.

Wij concluderen hieruit dat door de motie van Gemeentebelangen er nieuwe inzichten zijn ontstaan en het college een eerste stap in de goede richting heeft gedaan.

Wij verkiezen de kinderen boven het budget, laat het dan maar een ton kosten, het is tijd voor een structurele oplossing.

Nieuwbouw VO en ontwikkeling “de Haven”

Eindelijk, na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Midden-Drenthe en Christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College afgelopen juni. De mededelingen welke wethouder Bent gedaan heeft in de pers en na een mededeling op 10 november in een nieuwsbrief van één van de VO-scholen, waarin al gesuggereerd word dat “De gemeenteraad heeft besloten in te stemmen met de bouw van een gezamenlijk nieuw schoolgebouw voor Voortgezet Onderwijs in Beilen” is het nu pas aan de Commissie Zorg & Welzijn iets te vinden van de Kadernotie met daarin de voorgenomen nieuwbouwlocatie keuzes. Helaas is het hebben van een opiniërende discussie omtrent een locatiekeuze een voor 99% gepasseerd station. De Commissie wordt direct gevraagd om een advies uit te brengen, waarin de voorliggende locatiekeuze “Achter de Haven” een definitief karakter heeft meegekregen in de voorliggende Kadernotitie.

Lees verder

Algemeen beschouwingen 03-11-2016

Een vervolg op onze perspectief nota.

Daar hebben wij al aangegeven wat voor ons de insteek naar de toekomst is. Het College van B&W heeft nog al eens een andere mening toegedaan. Dat zij zo….! Gemeentebelangen krijgt wekelijks reacties van onze inwoners van ondersteuning. Dus gaan wij blijmoedig door op de ingeslagen weg. De Gemeentelijke financiën in onze gemeente is gezond! Gezien deze gezonde financiële positie kunnen er volgens ons weer extra investeringen plaats vinden. Dus geen lapwerk meer in het Centrum van Beilen, maar een Centrumplan wat zijn recht doet aan Beilen. Wij roepen de wethouder op om op korte termijn met een uitgewerkt Centrumplan voor Beilen te komen. Gemeentebelangen heeft al een uitgewerkt Centrumplan Beilen op de plank liggen en wordt reeds gedragen door enkele ondernemers. 

Lees verder

Bezuinigingen groenonderhoud

Afgelopen maandagavond werd in de commissievergadering Ruimte & Groen het nieuwe Groenbeleidsplan van de Gemeente Midden-Drenthe besproken. Het doel van dit Groenbeleidsplan is het realiseren van bezuinigingen op het groenonderhoud in de Gemeente Midden-Drenthe. Als commissielid voor Gemeentebelangen was ik bij deze vergadering aanwezig. Bezuinigen op het groenonderhoud kan op vele manieren gerealiseerd worden. Zoals minder maaien van grasvelden en -stroken, minder onderhoud/snoeiwerk perken/groenstroken enzovoort. Gemeentebelangen heeft afgelopen maandag in de commissievergadering het idee geopperd om te gaan onderzoeken of het groenonderhoud en / of groenbeheer via een bestek en / of deelbestek uitbesteed zou kunnen worden aan groenvoorzieningsbedrijven. In deze bestekken zou opgenomen moeten worden om een x aantal manuren te gaan eisen om werknemers met een beperking en / of via re-integratie vanuit de Gemeente in te gaan zetten bij de uit te voeren werkzaamheden. Momenteel wordt het groenonderhoud deels uitgevoerd door Werkvoorzieningsschap Alescon. Sinds de nieuwe participatiewet is ingegaan kunnen werknemers met een beperking niet meer terecht bij een Werkvoorzieningsschap. Met andere woorden; de werkvoorzieningsschappen lopen leeg en houden misschien op te bestaan! Deze werknemers zullen dus elders in onze werkketen aan de slag moeten kunnen gaan. Wij zijn van mening dat bij het besteksmatig aanbesteden van het groenonderhoud en groenbeheer 2 vliegen in 1 klap worden gevangen. ( uiteraard zou dit ook voor andere Gemeentelijke werken of diensten kunnen gaan gelden ). Waarschijnlijk zullen de kosten voor het onderhoud lager gaan worden en via de in het bestek genoemde voorwaarde van inzet werknemers met een beperking en / of vanuit een re-integratie traject creëren wij als Gemeente Midden-Drenthe een aantal werkplekken voor deze mensen in een regulier bedrijf! Uit ervaring weet ik dat werknemers met een beperking of vanuit een re-integratie traject veel werkervaring en meer sociale contacten opdoen bij reguliere bedrijven. Deze werknemers worden na verloop van tijd door ” gewone werknemers” weer voor “vol” aangezien en worden in het dagelijks arbeidsproces opgenomen. Het weer “meedoen” aan het arbeidsproces geeft voldoening en perspectief aan de werknemers met beperking of vanuit een re-integratie traject. Dit is volgens ons “het doel” van de nieuwe participatie wet! Het kunstmatig creëren van banen met een “zak gemeenschapsgeld” is maar voor korte duur en bied voor de werknemers met een beperking en /of vanuit een re-integratie traject nauwelijks een toekomst perspectief. Het weer meedoen in het reguliere werk biedt veel meer perspectief en geeft veel meer voldoening!
Hopelijk heb ik namens Gemeentebelangen een meer duidelijker beeld gegeven over ons idee en redenen tot onderzoek aanbesteding groenonderhoud / groenbeheer.

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen Midden-Drenthe:

De gemeenteraadsverkiezing hebben we weer achter ons, onze partij is uitgebreid van 1 naar 2 zetels. Onze stem wordt nu dus beter in de gemeenteraad beluisterd. Dat is ook wel nodig, want de economische vooruitzichten zijn nog steeds dusdanig dat een nieuw gekozen gemeenteraad niet ontkomt aan bezuinigingen en lastenverzwaring. Wij vinden als Gemeentebelangen Midden-Drenthe dat deze bezuinigingen en lastenverzwaringen met een juist en goed gemotiveerde onderbouwing genomen dienen te worden!

Wij zien lastenverzwaringen voor onze burgers niet als een bezuiniging, maar als een middel om snel een tekort in onze begroting op te vangen! Als er bezuinigingen doorgevoerd dienen te worden, dan begin je meestal bij je eigen gemeentelijke organisatie. Een gemeentelijke organisatie zal zich bewust moeten zijn dat “de bomen niet meer tot aan de hemel groeien”. Een goed personeel, inkoop- en uitvoeringsbeleid zal hieraan ten grondslag moeten liggen. In plaats van inhuur extern personeel, zullen wij meer gaan inzetten op flexibele inzet van eigen gemeentelijk personeel.

Ook investeren en stimuleren van de gemeentelijke economie staat bij ons hoog op de agenda, huidige en nieuwe ondernemers zullen van ons de mogelijkheid moeten krijgen om, binnen de geldende regelgevingen, een zeer goed ondernemers klimaat te kunnen creëren, hierin speelt een snelle glasvezel internetverbinding, goede bereikbaarheid dorpen, buitengebied en bedrijventerreinen en waar mogelijk het hebben van een bedrijf aan huis, een zeer belangrijke rol, ook in onze kleine dorpskernen en buitengebieden!

Landbouw/veehouderijen
Landbouwbedrijven en veehouderijen dienen meer de mogelijkheid te krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een duurzaam en economische sterke bedrijfstak. Veel van onze burgers vinden hun baan in deze bedrijfstak. Om dit voor de toekomst ook te kunnen garanderen zullen wij er voor moeten waken dat de groei, dan wel doorgroei van deze bedrijven niet op “slot” komt te zitten. Wij, als Gemeentebelangen Midden-Drenthe willen daarom investeren in een goed plattelandsbeleid waarin ruimte wordt gecreëerd voor ontwikkeling van landbouwbedrijven en veehouderijen.

Verhoging van afvalstoffentarieven is voor ons als Gemeentebelangen Midden-Drenthe niet bespreekbaar. De afgelopen jaren is de afvalstoffenmarkt sterk in beweging. De storttarieven van afvalverwerkers staan onder grote druk. Deze grote druk heeft voordelen voor leveranciers van afval aan deze afvalverwerkers. De gemeente Midden Drenthe heeft de afgelopen jaren verzuimd om te kunnen profiteren van deze lagere stort- en verwerkingskosten. De gemeente Midden Drenthe had te dure meerjarige contracten afgesloten met afvalinzamelaars en –verwerkers. Hierdoor heeft de gemeente Midden Drenthe en de inwoners nog steeds niet kunnen profiteren van prijsdalingen in de afvalmarkt. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil dat de inwoners zo snel mogelijk kunnen profiteren van goedkopere afvalverwerkingskosten. De besparing op de gemeentelijke afvalstoffen kan hierdoor oplopen tot -20%.

Ook een verhoging inzamelingstarieven gemeentelijke milieustraat is wat ons betreft uit den boze, en moet weer worden teruggedraaid. Als de gemeentelijke tarieven voor de milieustraat gaan stijgen, dan zullen naar ons inziens illegale afvalstorten in het buitengebied toenemen. Het opruimen van deze illegale afvalstortingen zijn voor rekening van de gemeente Midden Drenthe, voor u als burger!

Het stimuleren van woningbouw, door verlaging van de huidige grondprijzen is voor ons als Gemeentebelangen Midden-Drenthe een belangrijk punt. Door deze maatregel stimuleren wij de plaatselijke economie. Directe effecten voor plaatselijke bouwbedrijven, installateurs en schildersbedrijven. Indirect voor de plaatselijke middenstand, ook in de kleine kernen en buitengebieden. Onze gemeente moeten “leefbaar” blijven. Wij moeten zorgen dat er voor onze burgers, zowel jong als oud, genoeg mogelijkheden zijn om zich in de Gemeente Midden-Drenthe kunnen blijven ontwikkelen ( lager- en voortgezet onderwijs ), prettig kunnen wonen ( betaalbare woningen, mogelijkheden voor levensloop woningen ), recreëren ( goede sportvoorzieningen en ontspanningsmogelijkheden ) en werken ( goede faciliteiten voor ondernemers, middenstand en agrarische bedrijven ), hierin speelt de ontwikkeling en aanleg van een goed glasvezelnet voor al onze inwoners en bedrijven een zeer belangrijke rol! Ook het “up-to-date” houden van ons gemeentelijk wegennet is van essentieel belang. Wij van Gemeentebelangen Midden-Drenthe willen niet bezuinigen op wegenonderhoud, maar juist investeren! Ons wegennet is van dusdanig niveau dat bezuinigingen onverantwoord zijn. Door te investeren in wegen- en bruggenonderhoud voorkomen wij dat ons wegennet nog meer verslechterd en wij als gemeente in de toekomst opgescheept worden met grote tekorten gemeentelijke begrotingen. Ook voor het leefbaar houden en stimuleren van ontwikkelingen in onze buitengebieden. Is een goed wegenonderhoud van essentieel belang! Wij van Gemeentebelangen Midden-Drenthe zijn bereid om vanuit de gemeentelijke reserves hiervoor gelden vrij te maken!

Toerisme
Toeristen weten onze gemeente steeds meer te vinden, dit willen wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe blijven stimuleren. Maar met een verhoging van de toerismebelasting wordt het toerisme eerder afgebroken. Wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe vinden een verlaging van de toeristenbelasting een betere stimulans om het toerisme in en naar Midden-Drenthe te stimuleren. Door verlaging van toeristenbelasting, actieve voorlichting en informatievoorziening zullen meer toeristen Midden Drenthe weten te vinden. Door een toename van toeristen profiteert niet alleen onze gemeente, maar ook de toeristenbranche, middenstand en horeca zullen hiervan profiteren. De werkgelegenheid blijft hierdoor in deze bedrijfstakken gehandhaafd of zelfs groeien!

WMO beleid
Bezuinigingen op het WMO beleid kunnen wij als Gemeentebelangen Midden-Drenthe niet accepteren. Gemeentebelangen Midden-Drenthe wil samen met lokale organisaties ( WMO raad ) een goed en passend WMO beleid in onze gemeente waarborgen. Het inhuren van dure externe instellingen gaat ten koste van het WMO beleid. Door dure inhuur van externe organisaties verdwijnen teveel WMO-gelden in de “zakken” van externe instanties en komt het niet ten goede aan de burger die werkelijk hulp en zorg nodig hebben. De gemeente Midden Drenthe heeft een zorgplicht voor haar burgers. Goede betaalbare zorg en voorzieningen zijn van essentieel belang. De financiën en zorgmiddelen moeten ingezet worden bij onze burgers die daar behoefte aan hebben!

Ons doel blijft daarom, het werken aan:

–       Kleiner en efficiëntere gemeentelijke organisatie !

–       Verlaging gemeentelijke afvalstoffenheffing !

–       Geen verhoging OZB !

–       Verlaging toeristenbelasting !

–       Verlaging grondprijs nieuwbouwlocaties !

–       Stimuleren duurzaam en modern ondernemers klimaat, middenstand en agrarische ontwikkelingen !

–       Glasvezel voor al onze inwoners en bedrijven!

–       Behoud van kwalitatief goed lager- en voortgezet onderwijs !

–       Geen bezuinigingen WMO beleid !

–       Investeren in bruggen- en wegenonderhoud!

–    Een helder en transparante communicatie tussen gemeente en burger.

Over ons

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is een plaatselijke politieke vereniging in de gemeente Midden-Drenthe, zonder binding met enige provinciale of landelijke partij of groepering. Inspraak, daadwerkelijke medezeggenschap en betrokkenheid van de inwoners bij het beleid van de gemeente nemen in de uitgangspunten van Gemeentebelangen Midden-Drenthe een prominente plaats in. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar inspraak én daadwerkelijke medezeggenschap van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. Hiermee kan een verkleining worden bereikt van de afstand tussen de gemeentelijke overheid en de inwoners van de gemeente. Een gemeente kan alleen dan goed bestuurd worden als zij haar inwoners tijdig bij belangrijke beleidsvoornemens betrekt en wel zodanig tijdig dat de mening van de inwoners nog invloed kan hebben.

Als Gemeentebelangen Midden-Drenthe zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste inwoners, die graag mee willen denken en werken aan het politieke klimaat in onze Gemeente. We zijn ook op zoek naar inwoners die als klankbord willen fungeren. Als u ons wilt helpen, schroom dan niet, en neem contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk via het contactformulier.

Contact

Contact opnemen via e-mail : info@gemeentebelangen-midden-drenthe.nl

Of telefonisch via (0593) 56 24 13